Ocena jest jednym z kluczowych fundamentów skutecznego nauczania, ale ocenianie często może stać się zwykłym procesem, mającym niewielki związek z życiem uczniów lub otaczających ich światem. Autentyczna ocena leży jednak u podstaw nauczania i uczenia się, napędza postępy ucznia, daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej i wyjaśnia, jak nauczanie i uczenie się powinno odbywać się, aby uczeń był przygotowany do życia poza salą lekcyjną. Te problemy leżą u podstaw obszaru czwartego.

Zastanów się nad swoją pozycją w kontekście celów długoterminowych.

1. Stosuję cyfrowe formaty oceniania, aby śledzić i monitorować postępy uczniów w nauce języka.
Nie mam pewności co do cyfrowych formatów oceniania i monitorowania w mojej pracy dydaktycznej lub w środowisku pracy.
W podstawowym stopniu wykorzystuję narzędzia cyfrowe, aby monitorować u uczniów proces uczenia się języka.
Od czasu do czasu wykorzystuję narzędzia cyfrowe, np. automatyczne quizy lub zadania polegające na przesłaniu pliku, aby monitorować u uczniów proces uczenia się języka.
Stosuję wiele znanych mi narzędzi cyfrowych do różnych strategii oceny, aby monitorować u uczniów proces uczenia się języka.
Systematycznie wybieram, dostosowuję i wykorzystuję szeroką gamę znanych i nowych narzędzi cyfrowych jednocześnie, aby w ramach szerokiego zakresu różnych strategii oceny często monitorować u uczniów proces uczenia się języka.

2. Analizuję wszystkie dostępne mi dane, aby skutecznie identyfikować osoby uczące się języka, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.
Nie należy to do moich obowiązków i nigdy nie rozważałem gromadzenia lub analizowania danych na temat postępów uczniów za pomocą technologii cyfrowych.
Analizuję tylko podstawowe dane dotyczące zajęć edukacyjnych, takie jak frekwencja, osiągnięcia i oceny, w celu wspierania uczniów.
Od czasu do czasu analizuję podstawowe dane cyfrowe dotyczące aktywności i zachowania uczniów, oprócz tradycyjnych danych edukacyjnych, aby zidentyfikować osoby uczące się języka, które potrzebują dodatkowego wsparcia.
Regularnie analizuję wszystkie dostępne dane, zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne, aby skutecznie monitorować zaangażowanie uczniów i identyfikować osoby uczące się języka, które potrzebują dodatkowego wsparcia.
Często śledzę wszystkie dostępne dane, zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne, które łączę i analizuję w celu skutecznego monitorowania zaangażowania uczniów oraz przewidywania, którzy z nich potrzebują dodatkowego wsparcia.

3. Wykorzystuję technologie cyfrowe do przekazywania efektywnej informacji zwrotnej i zapewnienia skutecznego planowania strategii nauczania w procesie uczenia się języków obcych.
Nie znam cyfrowych narzędzi do przekazywania informacji zwrotnej, które byłyby odpowiednie do celów nauczania języków obcych.
Używam podstawowych funkcji powszechnie dostępnych/prostych narzędzi cyfrowych, aby zapewnić uczniom informację zwrotną w formie cyfrowej.
Od czasu do czasu używam i modyfikuję niektóre cyfrowe narzędzia oceny w celu zapewnienia podstawowej informacji zwrotnej dotyczącej nauki języka.
Często korzystam z różnych metod cyfrowych, aby zapewnić skuteczną informację zwrotną i zaplanować efektywne nauczanie w celu nauki języka, zgodnie z określonymi wymaganiami uczniów.
Systematycznie wprowadzam, dostosowuję i wykorzystuję bardzo szeroki wachlarz metod cyfrowych, zgodnie z wymaganiami poszczególnych uczniów, aby zapewnić skuteczną informację zwrotną i zaplanować efektywne strategie nauczania w nauce języka.

Twój wynik:

Twój wynik:

Twoja odpowiedź: Nie mam pewności co do cyfrowych formatów oceniania i monitorowania w mojej pracy dydaktycznej lub w środowisku pracy.

Monitorowanie u uczniów procesu uczenia się języka jest dodatkowym krokiem, który może być trudny. Prawie zawsze jest to bardzo wartościowy proces, a przy użyciu narzędzi cyfrowych może być całkiem łatwy do wykonania.

Monitorowanie u uczniów procesu uczenia się języka jest szczególnie przydatne jako sposób na zidentyfikowanie uczniów, którzy mają problemy z nauką i którzy mogą skorzystać z jakiejś formy pomocy lub dodatkowego wsparcia.

Co więcej, proces ten może być wykorzystany w różnych działaniach związanych z nauczaniem języka, dzięki czemu uczniowie będą bardziej świadomi swoich osiągnięć i będą bardziej zaangażowani w naukę.

Pierwszym dobrym krokiem w rozwoju Twojego doświadczenia w tej dziedzinie jest określenie, co chciałbyś oceniać i monitorować: czy chcesz na przykład oceniać to, czego uczniowie nauczyli się w zakresie gramatyki, słownictwa, składni lub interakcji online z innymi, identyfikując wspólne wyzwania językowe uczniów i/lub nawet pytać o ich opinie na temat Twojego sposobu nauczania lub angażować ich w wybór konkretnych tematów/definiowanie celów uczenia się na zajęciach językowych.
Ciekawym sposobem na monitorowanie postępów w nauce jest przeprowadzenie małego quizu lub wykorzystanie Kahoot na koniec zajęć lub sprawdzenie jak często uczniowie logują się do cyfrowych platform e-learningowych lub jak często komunikują się ze swoimi kolegami. Alternatywnie, jeśli chcesz ocenić satysfakcję uczestników z Twojego nauczania, możesz sprawdzić ich opinie poprzez kwestionariusz wykorzystując Google Forms lub ankietę.
Zastanów się, jaką część wiedzy językowej swoich uczniów chciałbyś sprawdzić. Wykorzystaj rozwiązania cyfrowe, np. quizy.

Twoja odpowiedź: W podstawowym stopniu wykorzystuję narzędzia cyfrowe, aby monitorować u uczniów proces uczenia się języka.

Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia w stosowaniu cyfrowej oceny w procesie monitorowania nauki języków obcych, kilka powodów przemawia za tym podejściem.

Jedna z korzyści jest szczególnie widoczna, jeśli chodzi o oszczędność czasu i papieru: Ponieważ wiele formatów cyfrowej oceny śledzi informacje dotyczące uczniów, możesz natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich danych dotyczących Twoich uczniów w jednej przestrzeni cyfrowej, co eliminuje wymóg zarządzania, przechowywania i pracy z ocenami w formie papierowej, ale także pozwala na dostęp, porównanie i zestawienie wszystkich wyników oceny Twoich uczniów w jednej przestrzeni. Dzięki temu, można natychmiast zobaczyć, jak dobrze radzi sobie każdy uczeń i gdzie potrzebna może być pomoc lub dodatkowe wsparcie.

Aby rozwijać swoje doświadczenie w tym obszarze, po prostu zastanów się nad istniejącym formatem oceny, którego używasz do konkretnych zadań i zastanów się, jak przekształcić ją w ocenę cyfrową. Dobrym przykładem może być test kwalifikacyjny lub zadanie językowe polegające na czytaniu ze zrozumieniem.

Alternatywnie, możesz poprosić uczniów o przesłanie zadania w formie papierowej drogą elektroniczną - poprzez współdzieloną przestrzeń plików, taką jak Dropbox lub Google Drive i zaprezentować próbki ich pracy.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do ankiet lub quizów, takie jak Google Forms, Educaplay lub Socrative, aby zaproponować uczniom prosty, zautomatyzowany quiz.
 • Możliwość uzyskania poprawek do zadań pisemnych używając Grammarly.
Zbadaj różne formaty oceniania, które mogą również dostarczyć Ci automatycznie generowane informacje, pomocne w monitorowaniu postępów uczniów. Może to być proste narzędzie quizowe lub użycie narzędzi "śledzenia zmian" we wspólnych dokumentach. Zacznij od małych kroków i nie martw się na razie zbyt dużą ilością cyfrowych ocen.

Twoja odpowiedź: Od czasu do czasu wykorzystuję narzędzia cyfrowe, np. automatyczne quizy lub zadania polegające na przesłaniu pliku, aby monitorować u uczniów proces uczenia się języka.

Okazjonalne korzystanie z narzędzi cyfrowych do monitorowania u uczniów procesu uczenia się języka może być bardzo pomocne - zarówno pod względem dostarczanych danych, jak i tego, że uczniowie doświadczają i oswajają się z narzędziami cyfrowymi. Poprawa w tym obszarze może polegać po prostu na dodaniu do procesu nauczania kilku dodatkowych rodzajów formatów oceny cyfrowej.

Korzystanie z szerszej gamy formatów oceny cyfrowej może pozwolić Ci zbadać poszczególne obszary nauki języka i/lub zebrać bardziej zróżnicowane dane, aby jak najlepiej wspierać uczniów i uzyskać lepszy obraz ich postępów oraz tego, gdzie może zaistnieć potrzeba poprawy lub dodatkowego wsparcia. Na tym etapie, jednym z kluczowych elementów, które należy rozważyć przy częstszym stosowaniu cyfrowych formatów oceniania, jest osiągnięcie równowagi pomiędzy częstotliwością i rodzajem formatów, które chcemy stosować. Sporadyczne użycie np. automatycznego quizu jest dobre, ale używanie go częściej w ciągu semestru może pomóc zapewnić, że regularnie będziesz sprawdzać, jak radzą sobie uczniowie.
Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tej dziedzinie, spróbuj poszukać czegoś innego od dotychczas stosowanego narzędzia cyfrowego. Dobrym rozwiązaniem mogłoby być zastanowienie się, jakie komunikacyjne kompetencje językowe chciałbyś sprawdzić lub ocenić podczas prowadzenia zajęć z uczniami i zidentyfikowanie narzędzia, które pomogłoby w osiągnięciu tego celu. Może to pomóc w wyborze odpowiedniego narzędzia cyfrowego.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Korzystanie z oprogramowania quizowego, jak np. Schulraetsel, Educaplay, Plickers lub Socrative do testowania wiedzy uczniów w zakresie gramatyki/ kontroli słownictwa i oferowania im prostego zautomatyzowane-go quizu.
 • Korzystanie z oprogramowania do przechowywania plików, takie jak Dropbox lub Google Drive.
Zastanów się, jak najlepiej możesz osiągnąć "równowagę" pomiędzy częstotliwością i odpowiednim rodzajem narzędzi do oceny uczenia się języka przez uczniów. Pamiętaj, że nie musisz tego robić od razu, jest to coś, co wymaga czasu, żeby zrozumieć.

Twoja odpowiedź: Stosuję wiele znanych mi narzędzi cyfrowych do różnych strategii oceny, aby monitorować u uczniów proces uczenia się języka.

Stosowanie różnorodnych narzędzi cyfrowych do różnych strategii oceniania świadczy o dużej wiedzy i doświadczeniu w zakresie oceniania cyfrowego. Doskonalenie się w tym obszarze wymaga jedynie nieznacznego rozszerzenia tego, co już robisz.

Pozwoli Ci to na zebranie szerokiego zakresu różnych typów danych, aby efektywnie monitorować u uczniów proces uczenia się języka oraz zwiększyć różnorodność i adekwatność informacji zwrotnej.
Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, warto zastanowić się nad danymi, które otrzymujesz od uczniów za pomocą swojego systemu oceniania i jak bardzo są one przydatne (lub nie) w śledzeniu i monitorowaniu u uczniów postępów w nauce języka. Być może używasz różnych formatów oceniania w sposób efektywny dla celów oceny, ale może być też tak, że nie wszystkie informacje pomagają Ci efektywnie monitorować proces uczenia się języka przez uczniów i/lub nie pomagają Ci w udzielaniu odpowiedniej informacji zwrotnej lub wsparcia dla uczniów. Często nie oznacza to konieczności zmiany istniejących formatów oceniania, ale raczej wprowadzenie nowych formatów oceniania kształtującego i scenariuszy realizacji, które dostarczą dodatkowych informacji. Warto zastanowić się, w jakich momentach nauczania można by wprowadzić elementy oceny, które by to wspierały.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do ankiet lub quizów, takie jak ClassMarker, Educaplay lub Socrative aby zaoferować uczniom prosty, zautomatyzowany quiz.
 • Oprogramowanie Voip, takie jak BigBlueButton, Acadly które może być używane do oferowania przestrzeni do komunikacji i informacji zwrotnej na żywo.
Zastanów się nad dodatkowymi formatami oceniania i możliwościami zastosowania ich w celu systematycznego monitorowania u uczniów postępów w nauce języka. Na tej podstawie zastanów się, w którym momencie procesu nauczania mógłbyś je wprowadzić - uważając, by nie przytłoczyć uczniów zbyt dużą liczbą ocen.

Twoja odpowiedź: Systematycznie wybieram, dostosowuję i wykorzystuję szeroką gamę znanych i nowych narzędzi cyfrowych jednocześnie, aby w ramach szerokiego zakresu różnych strategii oceny często monitorować u uczniów proces uczenia się języka.

Wybór, wykorzystanie i dostosowanie różnych formatów oceny i strategii w celu częstego monitorowania u uczniów procesu uczenia się języka jest bardzo godnym podziwu osiągnięciem i wskazuje na twoje doświadczenie zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny w ogóle.

Na tym etapie warto zastanowić się, jak lepiej uporządkować to, co uczniowie przygotują w ramach procesu oceniania i jak możesz to wykorzystać, aby lepiej zrozumieć ich ścieżkę nauki języka. Inną możliwością na tym etapie może być zastanowienie się, w jaki sposób Twoje formy oceniania mogą być wykorzystane, by pomóc uczniom współpracować i wspierać się nawzajem.
Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, użyteczne może być przyjrzenie się rezultatom, które uczniowie osiągają - lub mogą osiągać - i czy mogą one być wykorzystane do efektywnego pomiaru i śledzenia postępów uczniów. Może to obejmować prośbę do uczniów o stworzenie plików wideo lub audio w ramach oceny (na przykład w celu oceny wymowy mówionej), które mogą być następnie wykorzystane do monitorowania ich postępów. Możesz również - na tym etapie - poszukać sposobu na zaangażowanie uczniów w zadania związane z oceną, które wymagają od nich współpracy z innymi uczniami w miejscach takich jak fora dyskusyjne. Ten rodzaj uczenia się od siebie nawzajem może być bardzo korzystnym sposobem zaangażowania uczniów, co z kolei może pomóc określić, którzy uczniowie są zaawansowani, a którzy mają trudności z dotrzymaniem kroku innym osobom.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:

Upewnij się, że Twoje strategie oceniania są zgodne z Twoimi strategiami nauczania.

Zastanów się, w jaki sposób możesz zaangażować uczniów w proces oceniania koleżeńskiego lub opartego na współpracy. Byłoby to działanie, które wymagałoby od uczestników interakcji z innymi osobami w ramach oceny.

Twoja odpowiedź: Nie należy to do moich obowiązków i nigdy nie rozważałem gromadzenia lub analizowania danych na temat postępów uczniów za pomocą technologii cyfrowych.

Nawet jeśli nie wiesz, jak korzystać z cyfrowych danych o uczniach, lub jeśli nie należy to do Twoich obowiązków, warto zacząć ich używać, ponieważ mogą one w znacznym stopniu pomóc we wspieraniu Twoich uczniów.

Korzystanie z cyfrowych danych o uczniach może być bardzo pomocne w identyfikacji poszczególnych osób, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Dzięki temu, że dane cyfrowe są natychmiastowe, mogą być gromadzone bez większego wysiłku ze strony nauczyciela, mogą być automatycznie aktualizowane i generalnie mogą pomóc w gromadzeniu danych i informacji zwrotnych, do których nie ma dostępu.
Aby rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze, warto pomyśleć lub dowiedzieć się o niektórych zastosowaniach danych cyfrowych i zastanowić się, w jakich obszarach nauczania mogą one być pomocne. Na przykład, użyteczne może okazać się regularne zbieranie informacji zwrotnych od uczniów na temat tego, jak oceniają swoje postępy w nauce, aby w razie potrzeby zapewnić dodatkowe wsparcie. Jeśli używasz cyfrowych narzędzi lub zasobów, warto sprawdzić, jak często uczniowie korzystają lub odwiedzają te narzędzia lub zasoby poza zajęciami, aby zobaczyć, jak bardzo są zaangażowani. Zastanowienie się nad tym, co może przynieść największe korzyści, jest dobrym pierwszym krokiem do efektywnego wykorzystania danych cyfrowych.
Na tym etapie, bardziej korzystne byłoby przyjrzenie się procesom nauczania i zidentyfikowanie podstawowych programów cyfrowych, takich jak Google Forms do rejestrowania danych na temat postępów uczniów.
Rozważ i przeanalizuj dostępne dane, aby lepiej zidentyfikować uczniów, którzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Jeśli nie jesteś pewien, pomocnym posunięciem może być dyskusja z uczniami. Być może będą oni w stanie opisać, jakie nawyki wskazują na to, że mają problemy i/lub potrzebują wsparcia.

Twoja odpowiedź: Analizuję tylko podstawowe dane dotyczące zajęć edukacyjnych, takie jak frekwencja, osiągnięcia i oceny, w celu wspierania uczniów.

Podczas oceny postępów uczniów przy użyciu tylko zwykłych danych akademickich, pewne elementy mogą zostać pominięte lub niezauważone.

Korzystanie z cyfrowych danych dotyczących uczniów może pomóc w uzyskaniu użytecznego wglądu w zaangażowanie uczniów - czyli, jak aktywnie angażują się oni w naukę. Może to być bardzo pomocne w identyfikacji - a nawet w określeniu, którzy uczniowie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Badania wykazały, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie ucznia jest zaangażowanie, które dane cyfrowe mogą bardzo skutecznie śledzić i monitorować.

Zacznij badać, jakie istniejące źródła danych cyfrowych są dla Ciebie dostępne. Jeśli, na przykład, Twoja placówka zapewnia dostęp do wirtualnego systemu nauczania (VLE - znanego również jako system zarządzania nauczaniem lub LMS) lub korzystasz z platformy e-learningowej, to podstawowe dane na temat tego, jak często uczniowie wchodzą do systemu lub jak długo zazwyczaj spędzają w nim czas, mogą być bardzo przydatne do określenia, w jaki sposób uczniowie angażują się w zajęcia online. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj technika lub innego nauczyciela, czy takie dane są dostępne.

Innym pomysłem jest użycie cyfrowego narzędzia do sprawdzania obecności, które może śledzić obecność uczniów na zajęciach, lub założenie forum dyskusyjnego i poproszenie uczniów o udział w nim (być może jako część oceny formatywnej lub ćwiczenia), co pozwoli wskazać, kto robi to aktywnie, a kto nie.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Cyfrowe narzędzie do zbierania danych o frekwencji, takie jak Qwickly, lub Tophat (lub nawet arkusz kalkulacyjny online).
 • Narzędzia do współpracy online, takie jak Padlet, Google Docs do zbierania danych o partycypacji.
Prostym sposobem na zebranie danych na temat potrzeb uczniów jest użycie systemu głosowania, ankiety lub kwestionariusza i po prostu poproszenie uczniów o wypełnienie go na konkretnym etapie nauczania, aby określić, jak oceniają swoje postępy i/lub czy uważają, że potrzebują wsparcia.

Twoja odpowiedź: Od czasu do czasu analizuję podstawowe dane cyfrowe dotyczące aktywności i zachowania uczniów, oprócz tradycyjnych danych edukacyjnych, aby zidentyfikować osoby uczące się języka, które potrzebują dodatkowego wsparcia.

Sporadyczna ocena podstawowych danych cyfrowych dotyczących aktywności i zachowania uczniów obok tradycyjnych danych edukacyjnych może być dla nich doskonałym wsparciem. Proces udoskonalania tego procesu polega na próbie stworzenia dodatkowych możliwości gromadzenia i wykorzystywania danych cyfrowych jako części procesu nauczania.

Dzięki częstszemu gromadzeniu i ocenianiu danych dotyczących aktywności uczniów, pomoże to lepiej określić, którzy uczniowie mogą potrzebować jakiejś formy wsparcia i ustrukturyzować nauczanie w trakcie programu lub semestru w celu utworzenia kluczowych "kamieni milowych". Może to pomóc w zapewnieniu, że żaden uczeń nie "będzie spisany na straty", ponieważ regularnie zbierasz odpowiednie dane, aby zidentyfikować, którzy z nich przestają się angażować lub zmagają się z problemami i mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.

Aby rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze, warto przyjrzeć się swojemu harmonogramowi nauczania i rozważyć dodatkowy czas lub moment, kiedy zbieranie lub sprawdzanie danych o uczniach może okazać się przydatne.

Punkty te mogą być chronologiczne, np. co miesiąc, co dwa tygodnie, itp. lub związane z konkretnymi zajęciami lub tematami nauczania, np. po ćwiczeniu oceniającym, po zakończeniu pewnego tematu, itp. Oprócz zastanowienia się nad tym "kiedy", należy pomyśleć o tym "co" i "jak".

"Co" odnosi się do rodzaju danych, które chciałbyś zebrać od uczniów. Może to być ich częstotliwość logowania, dostęp do zasobów, itp. lub może to być informacja zwrotna.

"Jak" odnosi się do tego, jak będziesz zbierał te dane. Może to być już w Twoim systemie (np. częstotliwość logowania, dostęp do zasobów, itp.) lub może to być kwestionariusz online, który sam stworzysz.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do przeprowadzania ankiet lub quizów, takie jak Google Forms, Plickers lub Socrative, aby zaproponować uczestnikom prostą ankietę w celu zebrania informacji zwrotnej.
 • Oprogramowanie Voip z różnymi funkcjami, takie jak Acadly, Zoom do przeprowadzenia wywiadu online lub grupy dyskusyjnej w celu zebrania informacji zwrotnej.
Weź pod uwagę swój obecny plan nauczania i zastanów się, w których momentach przydałoby się mieć więcej danych, aby móc w porę interweniować. Na początek zastanów się, jaki rodzaj danych może być dla Ciebie przydatny.

Twoja odpowiedź: Regularnie analizuję wszystkie dostępne dane, zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne, aby skutecznie monitorować zaangażowanie uczniów i identyfikować osoby uczące się języka, które potrzebują dodatkowego wsparcia.

Używanie podstawowych danych cyfrowych obok tradycyjnych danych akademickich może być wielkim wsparciem dla uczniów i może znacznie pomóc w monitorowaniu tego, jak bardzo są oni zaangażowani w Twoje nauczanie i co dzięki temu uzyskują. To, co może być użyteczne dla postępu w tym obszarze, to połączenie tych dwóch źródeł danych, aby skutecznie monitorować uczniów i zidentyfikować związek między ich zaangażowaniem a ocenami.

Łączenie danych cyfrowych z tradycyjnymi danymi edukacyjnymi nie jest szczególnie łatwym zadaniem, ale może przynieść ogromne korzyści dla Twojego nauczania i odczuć uczniów. Proces ten może zasugerować wspaniałe spostrzeżenia i sprawić, że dane cyfrowe będą miały ogromny związek z namacalnymi wynikami (stopniami). Na najwyższym poziomie, proces ten może być nawet prognostyczny - może wskazać, w oparciu o dane, jak uczeń będzie postępował i jak dobrze lub słabo zaangażuje się w naukę i ją ukończy.

Informacje te mogą w znacznym stopniu pomóc w określeniu, czy wymagana jest interwencja - gdzie można zapewnić dodatkowe wsparcie lub komunikację, aby pomóc uczniom "podążać właściwą ścieżką".

Aby rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze, zacznij od zastanowienia się, jakimi danymi dysponujesz. Dane edukacyjne mogą obejmować oceny ucznia, jego frekwencję, udział w dyskusjach, Twoje odczucia dotyczące jego zaangażowania, itp. Dane cyfrowe mogą obejmować częstotliwość dostępu do systemu, którego używasz, wszelkie dostępne dane analityczne, odpowiedzi na kwestionariusze lub inne narzędzia cyfrowe, itp. Przydatne może okazać się "zebranie tego wszystkiego razem", aby zobaczyć, jakie postępy robi uczeń. Dobrym sposobem na rozpoczęcie tego procesu jest po prostu umieszczenie wszystkich danych w jednym dokumencie, np. w pliku Excel, aby uzyskać ogólny pogląd na to, jak postępuje uczeń i czy są jakieś wskaźniki, że może on potrzebować wsparcia lub nawet zaangażowania.

Pamiętaj, że jeśli czujesz, że chciałbyś usłyszeć bezpośrednio od uczniów, żeby lepiej informować o swoich decyzjach, zawsze możesz użyć cyfrowego narzędzia, które pomoże ci zebrać dane. Może to być, na przykład, test online lub narzędzie VoIP do przeprowadzenia dyskusji grupowej. Mogą to być najbardziej skuteczne sposoby zbierania istotnych danych i często mogą być - obok istniejących danych - ostatecznym "elementem układanki" w odniesieniu do tego, czy uczniowie są zaangażowani i / lub mogą potrzebować wsparcia.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Test, ankieta lub oprogramowanie do quizów, takie jak ClassMarker, Google Forms lub Educaplay aby zaproponować uczniom prostą ankietę w celu zebrania informacji zwrotnej.
 • Oprogramowanie Voip, takie jak Zoom, Webex, Google Meet do przeprowadzenia wywiadu online lub grupy dyskusyjnej w celu zebrania informacji zwrotnej.
Zacznij od próby zebrania wszystkich danych o uczniach w jednym dokumencie lub formacie. Nie musisz zagłębiać się w szczegóły na tym etapie! Po prostu sprawdź czy dane cyfrowe ucznia (uczestnictwo, dostęp, itp.) mogą sugerować cokolwiek w kwestii jego ocen lub ogólnego zaangażowania (np. niższy dostęp do systemu wraz z niższymi ocenami). Pamiętaj, że każdy jest inny i jeśli uczeń jest zaangażowany i dobrze się uczy, niekoniecznie musisz podejmować interwencję.

Twoja odpowiedź: Często śledzę wszystkie dostępne dane, zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne, które łączę i analizuję w celu skutecznego monitorowania zaangażowania uczniów oraz przewidywania, którzy z nich potrzebują dodatkowego wsparcia.

Wyraźnie widać, że pracujesz na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o analizę i wykorzystanie danych do identyfikacji osób uczących się języka, które mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Na tym poziomie należałoby po prostu rozważyć dodanie dodatkowych danych, które pomogłyby w przekazaniu informacji zwrotnej, a także rozważyć dodatkowe możliwości udzielania informacji zwrotnej lub wsparcia.

Śledzenie wszystkich dostępnych danych, łączenie ich i analizowanie jest bardzo godnym podziwu osiągnięciem i wskazuje na Twoje doświadczenie zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i umiejętności oraz wiedzy w obszarze oceniania w ogóle.

Na tym etapie, może warto po prostu zastanowić się, jak można poprawić swój własny sposób postępowania - poprzez narzędzia, które pomogą Ci zebrać lub przeanalizować dane, lub też przyjrzeć się mechanizmom informacji zwrotnej, których używasz, aby jak najlepiej wspierać uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia.

Biorąc pod uwagę, że obecnie śledzisz wszystkie dostępne dane, łączysz je i analizujesz, aby monitorować zaangażowanie uczniów i przewidywać wymagania dotyczące wsparcia, prawdopodobnie niewiele można "dodać" do obecnego sposobu postępowania. To, co może być korzystne, to po prostu przeanalizowanie tego, co robisz i zastanowienie się, jak najlepiej możesz to udoskonalić i/lub wykorzystać te dane do wspierania uczniów w praktyczny i odpowiedni sposób. Jednym ze sposobów udoskonalenia procesu byłoby sprawdzenie, czy istnieją możliwości dodatkowego zbierania danych podczas procesu nauczania. Mogłoby to obejmować wykorzystanie ankiet online, sondaży lub grup dyskusyjnych na żywo, aby zebrać informacje zwrotne od uczniów, w celu lepszego wykorzystania dostępnych danych (w szczególności "powiązania" między tradycyjnymi danymi edukacyjnymi a danymi cyfrowymi). Alternatywnie, być może warto zbadać narzędzia cyfrowe, które mogłyby pomóc w analizie dostępnych danych w celu informowania o wsparciu lub kontakcie z uczniami.

Narzędzia lub usługi z zakresu automatyzacji mogą pomóc w zautomatyzowaniu komunikacji z uczniami. Alternatywnie, różne narzędzia cyfrowe, które pomogą Ci komunikować się z uczniami w celu uzyskania informacji zwrotnej lub wsparcia - takie jak narzędzia VoIP na żywo lub platformy komunikacyjne - mogą pomóc Ci lepiej zachęcić lub wspierać uczniów.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Narzędzia do automatycznego tworzenia treści, takie jak Plagiarism Detector, aby automatycznie wspierać tworzenie treści dla uczniów.
 • Narzędzia do tworzenia wideo, takie jak YouTube, mysimpleshow lub Flipgrid, aby nagrać bogatą w multimedia informację zwrotną dla uczniów.
Dobrym krokiem w ramach tego procesu może być po prostu zbadanie, w jaki sposób obecnie śledzisz i łączysz dane a następnie sprawdzenie, czy istnieją inne możliwości gromadzenia danych i/lub sposoby przekazywania informacji zwrotnej uczniom. Potencjalnie użytecznym krokiem może być po prostu zapytanie ich, czy uważają, że coś jest "pomijane" lub czy chcieliby uzyskać informację zwrotną na temat elementów, które nie są obecnie realizowane.

Twoja odpowiedź: Nie znam cyfrowych narzędzi do przekazywania informacji zwrotnej, które byłyby odpowiednie do celów nauczania języków obcych.

Udzielanie informacji zwrotnej może okazać się wyzwaniem, ale korzyści, jakie przynosi uczniom w procesie uczenia się języków obcych są bardzo istotne. Informacja zwrotna gwarantuje, że uczniowie otrzymają odpowiednie wskazówki, które pozwolą im dostosować lub pogłębić swoją naukę języka, tak by jak najlepiej sprostać wymaganym efektom uczenia się.

Udzielanie uczniom informacji zwrotnej na temat ich nauki języka może być w prosty sposób wprowadzone jako część wielu istniejących procesów nauczania. Informacja zwrotna jest bardzo pomocna dla uczniów, ponieważ pozwala im określić, które elementy oceny lub nauki języka były dobre, a które słabe oraz co mogą zrobić, by rozwiązać te problemy.

Informacja zwrotna zasadniczo dostarcza uczniom "mapę", dzięki której mogą oni osiągnąć jak najwięcej korzyści z nauki języka. Zazwyczaj jest ona związana z oceną - zarówno sumatywną ("wysokiej stawki", końcową, zaznaczoną oceną), jak i formatywną ("niskiej stawki", nieformalną, niezaznaczoną oceną).

Przekazywanie uczniom informacji zwrotnej na temat ich ocen jest niezbędne, by wskazać im, gdzie popełnili błędy i jak mogą je poprawić w przyszłości. Przekazywanie uczniom takiej informacji za pomocą narzędzi cyfrowych przynosi wiele korzyści, w zależności od jej rodzaju i narzędzia które zostało użyte. W szczególności, korzystanie z narzędzi cyfrowych w celu dostarczenia informacji zwrotnej na temat nauki języka obcego pozwala na dokładne i wyraźne podkreślenie pewnych elementów oceny lub nauki, pozwala na dostarczenie informacji zwrotnej w sposób jasny i nadający się do wielokrotnego użytku, a nawet może być zautomatyzowane oraz ułatwiać możliwość oceny grupowej.

Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, warto zastanowić się, jakie są obecnie możliwości przekazywania uczniom informacji zwrotnej. Zazwyczaj jedną z najprostszych okazji do przekazania uczniom informacji zwrotnej jest ocena ich pracy. Udzielanie informacji zwrotnej na temat oceny pozwala wskazać uczniom, gdzie odnieśli sukces, a gdzie ponieśli porażkę i/lub jakie kroki w nauce języka mogą podjąć, by zaradzić tym niepowodzeniom tak, by nie pojawiły się w przyszłości. Pierwszym, bardzo dobrym krokiem może więc być zastanowienie się, w jaki sposób można przekazać uczniom informację zwrotną na temat istniejących ocen, które muszą wykonać. Taka informacja zwrotna może być tak długa lub tak krótka, jak uznasz to za stosowne, i może być przedstawiona w wielu różnych formatach - ale dobrym początkiem może być zastanowienie się, jaki rodzaj informacji zwrotnej - w odniesieniu do konkretnych ocen - byłby przydatny w procesie uczenia się języka przez uczniów. Jeśli nie masz obowiązku wystawiania ocen, zastanów się, jakie inne możliwości mogą być użyteczne, by przekazywać uczniom informacje zwrotne na temat ich nauki języka - może to być np. ocena w połowie semestru, informacja zwrotna na zakończenie programu nauki itp.
Na tym etapie, bardziej korzystne może być zastanowienie się, jakiego rodzaju informacji zwrotnej, kiedy i gdzie należy udzielać uczniom, niż skupienie się na konkretnych narzędziach cyfrowych.

Zastanów się nad jedną oceną, przy której mógłbyś zacząć przekazywać uczniom informacje zwrotne.

Najlepiej byłoby, gdyby była to ocena w połowie lub na początku programu nauczania, gdzie można przekazać uczniom informacje zwrotne, które mogą poprawić. Zastanów się, co pomogłoby uczniom w nauce języka - po uzyskaniu informacji zwrotnej. Bardzo często może to być związane z tym, co zrobili na potrzeby zaliczenia. Alternatywnie, jeśli nie wystawiasz uczniom żadnych ocen, rozważ wprowadzenie oceny śródsemestralnej, dzięki której możesz przekazywać im informacje zwrotne na temat ich postępów.

Twoja odpowiedź: Używam podstawowych funkcji powszechnie dostępnych/prostych narzędzi cyfrowych, aby zapewnić uczniom informację zwrotną w formie cyfrowej.

Choć rozpoczęcie procesu wykorzystywania technologii cyfrowych do przekazywania informacji zwrotnych i/lub planowania strategii nauczania w nauce języków obcych może być trudne, jeśli nie jest się z tym zaznajomionym lub jeśli nie należy to do naszych obowiązków, to mimo wszystko warto zacząć z nich korzystać, gdyż mogą one w znacznym stopniu pomóc we wspieraniu uczniów poprzez przekazywanie informacji zwrotnych oraz zredukować ilość czasu, jaki trzeba przeznaczyć na przekazywanie informacji zwrotnych.

Wykorzystywanie technologii cyfrowych może znacznie ułatwić proces przekazywania informacji zwrotnych uczniom oraz planowania strategii nauczania z wielu powodów. Technologie cyfrowe mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji zwrotnej bez konieczności obecności ucznia w sali, a także mogą być szybko i łatwo aktualizowane. Mogą one również zapewnić zarówno uczniom, jak i Tobie zapis postępów w nauce języka. Dzięki temu zarówno Ty, jak i uczeń nie musicie drukować ani przechowywać informacji zwrotnej w formie papierowej, ponadto możesz ją szybko i wyraźnie przekazać, zarówno asynchronicznie, jak i synchronicznie, bez konieczności przebywania z uczniem w tym samym pomieszczeniu.
Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, warto zidentyfikować jeden punkt w procesie nauczania, w którym obecnie przekazujesz uczniom informację zwrotną i zastanowić się, w jaki sposób mógłbyś wykorzystać do tego celu narzędzie cyfrowe, aby uczynić ten proces łatwiejszym i bardziej efektywnym zarówno dla uczniów, jak i dla siebie. Prostym sposobem na zrobienie tego może być zastanowienie się, w jaki sposób obecnie przekazujesz informację zwrotną w odniesieniu do oceny (ustnie, na papierze, itp.) i przyjrzenie się, jakie narzędzia cyfrowe mogą Cię w tym lepiej wspierać. Przykładem tego może być np. stworzenie i wysłanie pocztą elektroniczną dokumentu w formacie Word ze zmienioną ścieżką informacji zwrotnej do ucznia, zamiast tego, co zwykle byłoby papierową informacją zwrotną na temat oceny.
Na tym etapie bardziej korzystne może być przeanalizowanie procesu przekazywania informacji zwrotnej w procesie nauki języka niż koncentrowanie się na konkretnych narzędziach cyfrowych.

Nie obawiaj się radykalnych zmian w dotychczasowym procesie przekazywania informacji zwrotnej uczniom. Zacznij od małej zmiany i wybierz jeden prosty sposób, w jaki obecnie przekazujesz informacje zwrotne.

Na tej podstawie pomyśl o jednym, prostym narzędziu cyfrowym, którego możesz użyć. Nie próbuj robić zbyt wiele zbyt szybko. Jeśli czujesz się komfortowo w użyciu narzędzia cyfrowego, możesz wybrać kolejną okazję do udzielenia informacji zwrotnej i przyjrzeć się, w jaki sposób możesz wykorzystać narzędzie cyfrowe w tym przypadku.

Twoja odpowiedź: Od czasu do czasu używam i modyfikuję niektóre cyfrowe narzędzia oceny w celu zapewnienia podstawowej informacji zwrotnej dotyczącej nauki języka.

Korzystanie z podstawowych narzędzi cyfrowych do przekazywania informacji zwrotnej w nauczaniu języków obcych może być dużym wsparciem dla uczniów i dla nas samych - ale nieco bardziej zaawansowane narzędzia cyfrowe mogą być bardzo pomocne w zwiększaniu efektywności i przekazywaniu bardziej szczegółowej informacji zwrotnej uczniom.

Podstawowe narzędzia cyfrowe mogą być bardzo użyteczne i stanowić odejście od tradycyjnej informacji zwrotnej w formie papierowej, ale istnieje możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych narzędzi cyfrowych dla celów informacji zwrotnej. Może to być bardzo korzystne dla Twoich uczniów, ponieważ informacja zwrotna, którą otrzymują może być bardziej rozbudowana, bardziej efektywna i ostatecznie bardziej użyteczna dla nich. Takie narzędzia mogą być również bardzo korzystne dla Ciebie, ponieważ mogą zwiększyć efektywność procesu udzielania informacji zwrotnej i pozwolić Ci poświęcić mniej czasu na organizację i przechowywanie np. dokumentów w formacie Word lub PDF dla wszystkich Twoich uczniów.

Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, warto zacząć od zastanowienia się nad narzędziami i procesami, które obecnie stosujesz, aby dostarczyć uczniom informacji zwrotnej na temat ich nauki języka. Korzystnym krokiem w tym kierunku może być rozważenie bardziej użytecznych alternatyw dla narzędzi cyfrowych, których obecnie używasz.

Na przykład, jeśli masz dostęp do wirtualnego systemu uczenia się (VLE - znanego również jako system zarządzania uczeniem się lub LMS), dostarczanie informacji zwrotnej za pośrednictwem tego systemu może zaoszczędzić Ci procesu wielokrotnego tworzenia dokumentów w formacie Word lub PDF i wysyłania ich do uczniów indywidualnie.

Alternatywnie, można przyjrzeć się rozwiązaniom online, takim jak google drive i/lub google docs jako narzędziom podobnym do Word lub PDF, ale które są automatycznie przechowywane i zapisywane online i które można wykorzystać do dzielenia się, a nawet współpracy z uczniami (to, na przykład, pozwala na komentowanie dokumentu ucznia przez inne osoby z grupy), co może zaoszczędzić trudności w przechowywaniu, dostępie i wysyłaniu takich dokumentów do uczniów.

Alternatywnie, można zbadać wykorzystanie aplikacji do zbierania informacji zwrotnych, które pozwolą Ci całkowicie zmienić sposób, w jaki przekazujesz informacje zwrotne uczniom. Aplikacje takie jak Engrade oferują Tobie i Twoim uczniom przestrzeń do wystawiania ocen i informacji zwrotnych w aplikacji na smartfona.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do przechowywania danych, takie jak Dropbox lub Google Drive oferujące uczniom przestrzeń do przesyłania dokumentów Word lub PDF.
 • Oprogramowanie VLE, takie jak MoodleCloud, jako miejsce do otrzymywania i przekazywania informacji zwrotnych na temat ocen.
Pierwszym, bardzo dobrym krokiem w tym procesie może być zidentyfikowanie istniejącego narzędzia cyfrowego, którego używasz do przekazywania informacji zwrotnej na temat nauki języka i zastanowienie się, czy istnieje bardziej efektywne narzędzie lub narzędzia cyfrowe. Przykład podany powyżej obejmuje użycie Google Drive i/lub Google Docs zamiast wysyłania dokumentów Word lub PDF do uczniów. Ten krok może być przydatny, ponieważ nie wymaga od Ciebie znacznej zmiany istniejącego procesu, ale raczej po prostu znalezienia bardziej efektywnego zestawu narzędzi.

Twoja odpowiedź: Często korzystam z różnych metod cyfrowych, aby zapewnić skuteczną informację zwrotną i zaplanować efektywne nauczanie w celu nauki języka, zgodnie z określonymi wymaganiami uczniów.

Korzystanie z różnorodnych narzędzi cyfrowych do przekazywania informacji zwrotnej i planowania efektywnego nauczania w zakresie uczenia się języków obcych jest niewątpliwie dużym wsparciem dla Twoich uczniów i Twojej własnej pracy.

To, co może być warte rozważenia na danym etapie, to dostosowanie niektórych narzędzi, których używasz, aby zapewnić ich maksymalne wykorzystanie. Może to po prostu obejmować sprawdzenie dodatkowych funkcji, które te narzędzia oferują i/lub połączenie niektórych narzędzi w celu rozszerzenia informacji zwrotnej, którą dostarczasz swoim uczniom.

Korzyści z rozszerzenia dotychczasowego podejścia do stosowania różnorodnych narzędzi - poprzez zaadaptowanie niektórych z nich i/lub połączenie niektórych narzędzi - są takie, że można dostosować sposób przekazywania informacji zwrotnej do konkretnych potrzeb uczniów oraz zapewnić bardziej dogłębną informację zwrotną.

Użycie różnych narzędzi oznacza również, że będzie można przekazać szerszy zakres informacji zwrotnej, co jest przydatne w celu zapewnienia, że będzie ona dotyczyła większej liczby istotnych elementów nauki języka, a także może pozwolić na "uzupełnienie" informacji zwrotnej przekazanej za pomocą konkretnych narzędzi cyfrowych.

Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, warto zastanowić się nad " danymi wyjściowymi" narzędzi, których obecnie używasz do przekazywania informacji zwrotnej swoim uczniom i zobaczyć, w jaki sposób możesz je wzmocnić lub rozszerzyć w sposób korzystny dla Twoich uczniów. Na przykład, jeśli używasz narzędzi komunikacyjnych takich jak VoIP do przekazywania informacji zwrotnej na żywo online, " wyjściową" może być rozmowa audio, którą prowadzisz z uczniem.

Informacja zwrotna, którą uczeń otrzymuje z tej rozmowy może być potencjalnie ulepszona poprzez dostarczenie dodatkowych informacji, takich jak nagranie wideo, na którym praca ucznia jest omawiana. Podczas gdy wcześniej można było przekazać informację zwrotną online na żywo za pomocą rozmowy audio przez Skype lub Zoom, użycie funkcji dzielenia ekranu w tych narzędziach może pomóc w zademonstrowaniu na ekranie pracy ucznia i/lub przykładów poprawnego zrozumienia.

Alternatywnie, można uzupełnić informację zwrotną, przekazywaną w rozmowie wideo, np. używając oprogramowania do nagrywania ekranu, aby nagrać siebie mówiącego i krytykującego pracę ucznia, tak aby mógł on wyraźnie zobaczyć, gdzie popełnił błędy i/lub jak może się poprawić. Dodatkowym przykładem tego procesu może być informacja zwrotna, którą uczniowie otrzymują z automatycznego quizu. Zamiast podawać im jedynie ocenę oraz poprawne lub niepoprawne odpowiedzi, możliwe jest, dzięki wielu narzędziom cyfrowym do quizów, dodanie informacji zwrotnej do konkretnych odpowiedzi na pytania quizowe.

Możesz dodać informację zwrotną do pytań quizowych i/lub zamieścić linki do odpowiednich zasobów, aby pomóc uczniowi zrozumieć, dlaczego jego odpowiedzi były nieprawidłowe. W ten sposób można rozszerzyć zakres informacji zwrotnej poprzez maksymalne wykorzystanie funkcji dostępnych w narzędziach cyfrowych.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do nagrywania ekranu, takie jak Screencast-O-Matic, Flipgrid jako środek do nagrywania audio i wideo w celu przekazania informacji zwrotnej.
 • Interaktywne oprogramowanie wideo, takie jak Edmodo do dodawania adnotacji do filmów w celu zapewnienia miejsca na dodatkową informację zwrotną.
 • Oprogramowanie do ankiet lub quizów, takie jak Plickers, Socrative, ClassMarker aby zapewnić uczniom informację zwrotną dla automatycznego quizu lub testu.
Jak wspomniano powyżej, dobrym pierwszym krokiem w tym procesie może być rozważenie "danych wyjściowych" narzędzia cyfrowego, którego używasz do przekazywania informacji zwrotnej uczniom i zastanowienie się, jak można ją ulepszyć. W narzędziu cyfrowym zazwyczaj znajdują się funkcje, które można wykorzystać - jeśli jednak ich nie ma, zastanów się, do jakich innych narzędzi cyfrowych masz dostęp i jak mógłbyś je połączyć, aby dostarczyć uczniom informacje zwrotne, które są najbardziej przydatne w ich nauce języka. Należy jednak pamiętać, by kierować się potrzebami uczniów i nie korzystać z jak największej liczby narzędzi cyfrowych tylko po to, by móc z nich korzystać.

Twoja odpowiedź: wprowadzam, dostosowuję i wykorzystuję bardzo szeroki wachlarz metod cyfrowych, zgodnie z wymaganiami poszczególnych uczniów, aby zapewnić skuteczną informację zwrotną i zaplanować efektywne strategie nauczania w nauce języka.

Najwyraźniej pracujesz na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o przekazywanie informacji zwrotnej uczniom oraz planowanie strategii nauczania z uwzględnieniem wykorzystania narzędzi cyfrowych. Na tym etapie, warto rozważyć dodanie dodatkowych możliwości wprowadzenia dodatkowych narzędzi i/lub bardziej integracyjnych metod przekazywania informacji zwrotnej, takich jak wzajemna informacja zwrotna lub wsparcie.

Wykorzystywanie i adaptowanie bardzo szerokiego wachlarza narzędzi cyfrowych i zasobów w oparciu o wymagania uczniów w celu dostarczenia efektywnej informacji zwrotnej oraz zaplanowania skutecznych strategii nauczania w nauce języków obcych oznacza najprawdopodobniej, że wykorzystujesz w maksymalnym stopniu narzędzia, które są dla Ciebie dostępne. Wskazuje to na Twoje kompetencje zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i umiejętności oraz wiedzy w obszarze informacji zwrotnej w ogóle. Na tym poziomie, zamiast zmieniać to, co robisz, warto zastanowić się, w jaki sposób możesz zaangażować uczniów w proces zbierania informacji zwrotnych od innych. Korzyści płynące z takiego podejścia polegają przede wszystkim na stworzeniu niezwykle angażującego procesu uczenia się zarówno dla ucznia ocenianego, jak i dla tego, który udziela informacji zwrotnej. Może to również przyczynić się do powstania społeczności dla uczących się osób, poprawiając tym samym jakość nauki języka dla wszystkich biorących w niej udział.

Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, warto zidentyfikować narzędzia, które można wykorzystać, by zapewnić uczniom przestrzeń online do wymiany informacji zwrotnych. Narzędzia cyfrowe, które mogą to wspierać, to media społecznościowe lub fora dyskusyjne.

W tym procesie ważne jest, by zapewnić uczniom jasny opis informacji zwrotnej, jaką powinni przekazać innym uczniom. Ważne jest również, by w ramach tych informacji wszyscy wiedzieli, ile informacji zwrotnych powinni przekazać innym osobom, itp. Jest to ważne, aby uczeń otrzymujący informację zwrotną otrzymał jasną, możliwą do zastosowania i użyteczną informację zwrotną. Jest to również ważne dla osoby udzielającej informacji zwrotnej, ponieważ proces jej udzielania wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczenia w celu krytycznej oceny i określenia obszarów wymagających poprawy.

W ten sposób wzajemna informacja zwrotna przynosi korzyści zarówno uczniom (jak i Tobie), dlatego też powinna być wsparta jasnymi instrukcjami. Nauczyciel powinien również być dostępny, by odpowiadać na pytania i pomagać uczestnikom w tym procesie. Ważne jest również, by przekazać uczestnikom jasny zestaw wskazówek dotyczących poszanowania siebie nawzajem i swojej pracy nad oceną podczas udzielania informacji zwrotnej lub angażowania się we wzajemne interakcje. Jest to niezbędne, by zapewnić, że uczniowie szanują i wspierają się nawzajem w przestrzeni cyfrowej, z której korzystamy. Jeśli proces wzajemnego przekazywania informacji zwrotnych przebiegnie pomyślnie, przestrzeń online może stać się miejscem, w którym uczniowie stworzą swego rodzaju społeczność uczących się osób, w której będą mogli się wspierać poprzez przekazywanie informacji zwrotnych, dzielenie się zasobami, udzielanie rad itp.

W celu uzyskania bardziej indywidualnej wzajemnej informacji zwrotnej, dostarczanie poszczególnym uczestnikom "anonimowych" wersji prac innych uczniów może odbywać się poprzez VLE, pocztę prywatną lub nawet poprzez usługi hostingowe, takie jak Dropbox lub Google Drive.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Narzędzia typu forum dyskusyjne (Unilang, Second Life) mogą być wykorzystywane do zapewnienia przestrzeni dla uczniów w celu uzyskania informacji zwrotnej od innych.

Pierwszym krokiem w tym procesie może być sprawdzenie, z jakimi przestrzeniami online uczniowie są zaznajomieni i/lub już z nich korzystają. Przestrzenie mediów społecznościowych są zazwyczaj znane uczniom i ogólnie dostępne oraz mogą być użyteczne dla współpracy online i informacji zwrotnej od innych uczniów.

Jednakże uczniowie mogą chcieć oddzielić swoje osobiste i przeznaczone do nauki przestrzenie online. Korzystanie z mediów społecznościowych może również stworzyć "podział" pomiędzy uczniami, którzy aktywnie korzystają z mediów społecznościowych i tymi, którzy tego nie robią. Forum dyskusyjne może być bardziej dostępną - choć jednocześnie bardziej ograniczoną - przestrzenią współpracy dla uczniów.