Nauczanie – w najlepszym wydaniu – nie jest po prostu procesem dostarczania uczącym się informacji, ale sposobem prowadzenia uczących się po drodze samodoskonalenia oraz zaszczepiania w nich pewności siebie, zdolności i chęci uczenia się przez całe życie. Sednem tego procesu jest zapewnienie dostępu i włączenia do nauki, co pozwala na podążanie wieloma ciekawymi, aktywizującymi uczniów ścieżkami. Te zagadnienia poruszane są w obszarze piątym.

Zastanów się nad swoją pozycją w kontekście celów długoterminowych.

1. Kiedy tworzę zadania cyfrowe na zajęciach językowych dla uczniów, oceniam i rozwiązuję potencjalne problemy związane z technologią cyfrową.
Nie przygotowuję zadań w formie cyfrowej, aby uczyć języka obcego.
Moi uczniowie nie mają problemów z wykorzystaniem technologii cyfrowej do nauki języków obcych.
Dostosowuję zadania wspomagane komputerowo do potrzeb nauki języków obcych tak, aby zminimalizować ewentualne trudności.
Omawiam z uczniami możliwe trudności i wyzwania związane z używaniem technologii i przedstawiam rozwiązania.
Dopuszczam różnorodność, np. dostosowuję ćwiczenia językowe do potrzeb i zainteresowań uczniów, omawiam rozwiązania ewentualnych barier i zapewniam alternatywne sposoby wykonania zadania.

2. Stosuję technologie cyfrowe, aby zapewnić dorosłym uczniom spersonalizowane możliwości uczenia się języków obcych.
Od wszystkich uczniów wymagam wykonywania tych samych ćwiczeń językowych, niezależnie od poziomu ich kompetencji.
Polecam uczniom dodatkowe zasoby cyfrowe do nauki języka.
Zapewniam opcjonalne zajęcia cyfrowe w celu poprawy konkretnych umiejętności językowych dla tych uczniów, którzy są zaawansowani lub mają zaległości w nauce.
Kiedy tylko jest to możliwe, stosuję technologie cyfrowe na moich zajęciach językowych, aby sprostać (specjalnym) potrzebom i preferencjom uczniów.
Systematycznie analizuję i dostosowuję moje metody nauczania języka obcego do indywidualnych (specjalnych) potrzeb edukacyjnych uczniów, ich preferencji i zainteresowań.

3. Stosuję technologie cyfrowe angażując przy tym dorosłych uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach językowych.
W moim środowisku pracy nie jest możliwe aktywne zaangażowanie uczniów w zajęcia językowe.
Aktywnie angażuję uczniów w proces uczenia się języka, wykorzystując niektóre technologie cyfrowe, np. filmy wideo lub animacje.
Na moich zajęciach językowych korzystam z zasobów cyfrowych i stosuję motywujące bodźce, np. filmy wideo, animacje, kreskówki.
Moi uczniowie korzystają na zajęciach z mediów cyfrowych np. z arkuszy ćwiczeń, gier, quizów oraz współpracują online.
Moi uczniowie systematycznie wykorzystują technologie cyfrowe do rozwijania konkretnych umiejętności językowych, poszukiwania informacji, interakcji w środowiskach internetowych oraz tworzenia wiedzy i cyfrowych treści nauczania.

Twój wynik:

Twój wynik:

Twoja odpowiedź: Nie przygotowuję zadań w formie cyfrowej, aby uczyć języka obcego.

Mimo iż wspieranie zadań realizowanych w formie cyfrowej może sprawiać na początku kłopot, istnieje wiele korzyści płynących z ich włączenia na zajęciach z języka obcego.

Zadania cyfrowe są użytecznym sposobem na umożliwienie samodzielnej nauki. Na początku uczniowie mogą być powściągliwi w korzystaniu z technologii cyfrowych, ale wkrótce staną się bardziej pewni siebie. Będzie to dla nich bardzo korzystne w procesie uczenia się. Jeśli zostanie zrobiony pierwszy krok, a mianowicie zmotywowanie uczniów w pozytywny sposób, zaczną oni używać tych narzędzi w naturalny sposób, nawet bez wyraźnego polecenia.
Rozważ poproszenie uczniów o wyszukanie w Internecie informacji związanych z aktualnym tematem zajęć językowych i przedstawienie swoich odkryć w formie cyfrowej. Zadanie, które mają wykonać, wymaga jedynie niewielkich umiejętności cyfrowych, takich jak zaprezentowanie znalezionej strony internetowej dotyczącej tematu, ale może to być również krótka relacja przygotowana za pomocą oprogramowania do prezentacji. Zapytaj uczniów o problemy, jakie mieli z tym zadaniem i dostosuj zasady (np. forma prezentacji pomysłu lub koncepcji), aby umożliwić uczniom na wszystkich poziomach zaawansowania udział w zadaniach cyfrowych.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, obejmują:
 • Wordclouds.com - generator do mediacji pojęć i komunikacji.
 • Aplikacje tablic cyfrowych, takie jak Flinga, do tworzenia i pokazywania cyfrowych map myśli w grupach.
 • Platformy do nauki online, które wykorzystują ćwiczenia z rozwijanymi listami lub podobnymi metodami, aby umożliwić niedoświadczonym uczniom wypróbowanie podstawowych zadań cyfrowych.
 • Różne wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiednie zdjęcia lub wypowiedzi.
Zbadaj obszar oceny umiejętności cyfrowych uczniów i spróbuj zastanowić się nad zadaniami, które można by zaproponować w formacie cyfrowym, a które mogą być wykonane przez wszystkich uczniów.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie nie mają problemów z wykorzystaniem technologii cyfrowej do nauki języków obcych.

Twoi uczniowie wydają się mieć dobry dostęp do technologii cyfrowych. Mimo to, nawet oni będą czasami zmagać się z problemami technicznymi lub operacyjnymi, ponieważ mogą wystąpić problemy, na które użytkownicy nie mają wpływu, takie jak słabe połączenie internetowe, stare urządzenia itp.

Im bardziej skomplikowane zadania i im bardziej zróżnicowane środowiska, tym większe prawdopodobieństwo, że uczniowie napotkają problemy techniczne. Dobrze jest oszacować, na jakie problemy mogą napotkać uczniowie i udzielić odpowiednich instrukcji. Jest to istotne, aby zapewnić równy dostęp wszystkim uczniom i ich w równym stopniu zaangażować.

Nauczyciel języka wykorzystujący narzędzia cyfrowe powinien być świadomy ewentualnych problemów technicznych, które mogą się pojawić i wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Przed wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych, ważne jest, aby zająć się podstawowymi wymaganiami i rozważyć stworzenie uczniom możliwości przedyskutowania ich i/lub otrzymania informacji zwrotnej na ich temat. Można również stworzyć zasoby cyfrowe, takie jak nagrania ekranu lub kompleksowe wytyczne w formacie PDF, aby wspierać uczniów w korzystaniu z określonego narzędzia cyfrowego. Wiele narzędzi cyfrowych zawiera już szkolenia i/lub wytyczne, które można pokazać uczniom, aby mogli sami uzyskać do nich dostęp.

Niektórzy uczniowie mogą mieć słaby dostęp do Internetu lub stary sprzęt komputerowy, dlatego warto rozważyć możliwe sposoby włączenia ich w proces nauki cyfrowej.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do ankiet online, takie jak Google Forms, SurveyMonkey lub Mentimeter, w celu zbadania opinii uczniów na temat ich obecnego poziomu wiedzy technologicznej i tego, jakich urządzeń już używają.
 • Oprogramowanie do tworzenia screencastów, takie jak Screencast-O-Matic, Loom do tworzenia wskazówek i przydatnych zasobów, aby wspierać uczniów.
Otwarcie omawiaj praktyczne lub techniczne trudności z uczniami i staraj się je wspólnie rozwiązywać.

Twoja odpowiedź: Dostosowuję zadania wspomagane komputerowo do potrzeb nauki języków obcych tak, aby zminimalizować ewentualne trudności.

Doskonale, że jesteś świadomy trudności, jakie uczniowie mogą napotkać podczas korzystania z technologii cyfrowych, i że odpowiednio dostosowujesz swoje zajęcia. Otwarta wymiana poglądów z uczniami może być jednak pomocna w lepszym zrozumieniu, jakie narzędzia cyfrowe i zadania można bezpiecznie stosować na zajęciach językowych.

Poznawanie nowych narzędzi cyfrowych i zachęcanie uczniów do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań może być przydatne do określenia granic możliwości uczniów. Stała informacja zwrotna od Twoich uczniów pozwoli Ci być bardziej świadomym ich kompetencji cyfrowych, więc będziesz w stanie rozwijać wiedzę językową, umiejętności technologiczne i oferować bardziej spersonalizowane zadania, które mogą być łatwo dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Oceń umiejętności cyfrowe swoich uczniów oraz jakie przeszkody mogą napotkać w związku z planowanym przez Ciebie sposobem nauki. Na podstawie tej oceny spróbuj zróżnicować oferowane zadania w zależności od umiejętności uczniów i ich wyposażenia technicznego.

Jeśli chcesz zaoferować bardziej zaawansowane zadania cyfrowe, zachęć uczniów o większych umiejętnościach cyfrowych do pełnienia roli mediatorów i pomagania swoim rówieśnikom. Pytaj uczniów o ich doświadczenia i problemy, a w razie potrzeby dostosuj zadanie.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Narzędzia online do wspólnego konstruowania wiedzy, takie jak Flinga, Miro, ZUMpad. Uczniowie mogą skontaktować się z Tobą i/lub kolegami, jeśli nie są w stanie wykonać zadania i potrzebują dalszej pomocy.
 • Platformy takie jak SurveyMonkey lub Google Forms gdzie można tworzyć kwestionariusze, aby zebrać opinie uczniów.
Przy każdym nowo wprowadzonym ćwiczeniu cyfrowym należy otwarcie omawiać z uczniami trudności praktyczne lub techniczne i/lub zachęcać uczniów o większych umiejętnościach cyfrowych do pełnienia roli mediatorów.

Twoja odpowiedź: Omawiam z uczniami możliwe trudności i wyzwania związane z używaniem technologii i przedstawiam rozwiązania.

Informacje zwrotne od uczniów są użytecznym narzędziem do wprowadzania zmian w sposobie nauczania. Bądź zawsze otwarty na sugestie i pomysły uczniów, ponieważ mogą oni wnieść ogromny wkład w tworzenie nowych rozwiązań dla problemów cyfrowych i przekazywać swoją wiedzę innym. Będzie to stanowić duże wsparcie w pokonywaniu wspólnych przeszkód.

Omawianie z uczniami możliwych rozwiązań problemów cyfrowych pozwala na lepszą ocenę ich zasobów technicznych i kompetencji cyfrowych. Co więcej, uczniowie mogą dostarczyć nowych pomysłów, a nawet pomóc Ci poszerzyć Twoją własną wiedzę na temat technologii.
Zastanów się, w jakim stopniu przedstawione przez Ciebie rozwiązania mogą być ograniczające dla Twoich uczniów. Przedyskutuj z uczniami dalsze rozwiązania ewentualnych trudności. Nawet na tym etapie nie przestawaj prosić o informacje zwrotne i oferować pomocy, ponieważ zadania mogą przejść na wyższy poziom i może pojawić się o wiele więcej przeszkód. Zastanów się, w jaki sposób możesz wprowadzić nowe formy i ćwiczenia lub wesprzeć większą różnorodność na zajęciach językowych, upewniając się jednocześnie, że nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Oprogramowanie do tworzenia prezentacji, takie jak Prezi, Genially lub Emaze może być wykorzystane przez uczniów do tworzenia interaktywnych prezentacji na aktualny temat.
 • Narzędzia online do tworzenia cyfrowych książek z gotowymi szablonami lub płótnami, takie jak Storyjumper, Pixton.
Pozwól na różnorodność i rozszerzaj swoje strategie cyfrowe w zależności od potrzeb.

Twoja odpowiedź: Dopuszczam różnorodność, np. dostosowuję ćwiczenia językowe do potrzeb i zainteresowań uczniów, omawiam rozwiązania ewentualnych barier i zapewniam alternatywne sposoby wykonania zadania.

Angażujesz uczniów w rozwijanie kompleksowego podejścia do cyfrowego uczenia się, które nie pozostawi nikogo w tyle.

Jednocześnie, pozwalasz większości uczniów korzystać z większego zakresu aktywności cyfrowych i proponujesz im różne możliwości wyboru w celu wykonania określonych zadań.

Zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do tych samych możliwości uczenia się pozwoli Ci zapewnić równy rozwój na Twoich zajęciach językowych. Ponadto, mając zapewniony szeroki zakres dostępu do zasobów cyfrowych uczniowie mogą łatwiej rozwijać umiejętności technologiczne zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Ważne jest, by zapewnić, że w dłuższej perspektywie wszyscy uczniowie będą mieli takie same możliwości uczenia się. Jeśli niektórzy uczniowie są systematycznie poszkodowani, ważne jest, by działać tak, by umożliwić im korzystanie z tych samych możliwości uczenia się, jeśli to możliwe.

Dodatkowo, można rozważyć umożliwienie uczniom przejścia na bardziej samodzielne podejście do nauki, pozwalając im na tworzenie własnych materiałów wspierających proces uczenia się języka. W ten sposób oferujesz każdemu szansę na znalezienie odpowiedniego sposobu rozwiązywania problemów, który będzie odpowiadał jego indywidualnym możliwościom uczenia się i dostępnemu sprzętowi.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Systematycznie wspieraj uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i monitoruj ich postępy. Zachęcaj do większej kreatywności i stosowania indywidualnych strategii.

Twoja odpowiedź: Od wszystkich uczniów wymagam wykonywania tych samych ćwiczeń językowych, niezależnie od poziomu ich kompetencji.

Mimo iż wszyscy uczniowie muszą wykonywać te same zadania, powinieneś rozważyć, którzy z nich mogą potrzebować dodatkowego wsparcia, a którzy dodatkowych wyzwań. Należy mieć świadomość, że wewnętrzne zróżnicowanie na zajęciach językowych jest niezbędne, by zapewnić aktualne nauczanie i umożliwić osiągnięcie równomiernego sukcesu w nauce.

Dostosowując zajęcia do indywidualnych poziomów zaawansowania uczniów, będziesz w stanie prowadzić je tak, aby nikt nie pozostał w tyle. Łączenie różnych strategii uczenia się i nauczania oraz wdrażanie różnorodnych działań edukacyjnych może zaowocować bardziej efektywnym i pogłębionym uczeniem się wszystkich uczniów.
Dzięki narzędziom cyfrowym można zapewnić dodatkowe materiały tym uczniom, którzy potrzebują dalszego wsparcia. Wyznaczając zadania w łatwych do użycia formatach i wysyłając je za pomocą znanych i dostępnych środków, można wspierać ten proces. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy uczniowie będą w stanie pracować z tymi programami bez wprowadzenia, dlatego ważne jest, by ustalić, kto jest w stanie pracować z tymi formatami i przeszkolić go przed rozpoczęciem zajęć. Nie zniechęcaj uczniów od samego początku, ale wspieraj ich, wyznaczając im niskie cele i kierując je głównie do tych, którzy mają najmniejsze doświadczenie z technologiami cyfrowymi.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Word Scramble, Puzzle-Maker mogą być używane przez nauczycieli języków obcych do tworzenia zróżnicowanych zadań językowych.
 • Wirtualne przestrzenie takie jak Google Drive, Trello zapewniają uczniom wirtualną przestrzeń, w której mogą znaleźć dodatkowe materiały językowe i materiały pomocnicze.
Zaproponuj zasoby językowe do nauki cyfrowej uczniom, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia.

Twoja odpowiedź: Polecam uczniom dodatkowe zasoby cyfrowe do nauki języka.

Znasz i rozumiesz korzyści płynące z zasobów edukacyjnych, ale możesz również wykorzystywać je podczas opracowywania swoich własnych materiałów dydaktycznych poprzez tworzenie własnych, zindywidualizowanych materiałów online i włączanie ich do swoich zajęć.

Zintegrowanie narzędzi cyfrowych z materiałami dydaktycznymi może być niezwykle pomocne, jeśli chcemy, aby proces uczenia się był bardziej angażujący. Możesz polegać na tych narzędziach cyfrowych, aby wspierać określone potrzeby i umożliwić rozwój indywidualnych kompetencji językowych poprzez aktywne angażowanie uczniów w działania online, takie jak wspólne projekty.

Wiedzę na temat zasobów cyfrowych można wykorzystywać we własnym nauczaniu, w zależności od tematu, który jest aktualnie realizowany na zajęciach, a także jako sposób na uwzględnienie różnych potrzeb i preferencji edukacyjnych.

Zachęcaj uczniów do prezentowania zdjęć lub filmów online lub za pośrednictwem komunikatora dla uczniów, którzy są bardziej wzrokowcami, a także do prezentowania dźwięku dla uczniów, którzy są nastawieni bardziej na słuchanie.

Można również przeprowadzać dyskusje na temat powszechnie używanego oprogramowania, podczas których uczniowie będą mogli pracować w ramach wspólnych projektów. W tym celu bardziej uzdolnieni cyfrowo uczniowie mogą pełnić rolę mediatorów i pokazywać innym, jak korzystać z danego programu.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Wirtualne mapy pojęć lub interaktywne filmy wideo zaprojektowane na ThingLink, MindMeister lub filmy wyjaśniające aktualne tematy na mysimpleshow, TED-Ed mogą być udostępnione uczniom.
 • Interaktywne zasoby takie jak H5P, Quizlet, Versatext lub Compleat pozwalają na tworzenie użytecznych i łatwych w obsłudze narzędzi wspierających treści nauczania.
W procesie nauczania uwzględnij różne potrzeby i preferencje dotyczące uczenia się.

Twoja odpowiedź: Zapewniam opcjonalne zajęcia cyfrowe w celu poprawy konkretnych umiejętności językowych dla tych uczniów, którzy są zaawansowani lub mają zaległości w nauce.

Wiesz, którzy uczniowie potrzebują dodatkowego wsparcia i jakie rodzaje zajęć mogą im pomóc. To, co mogłoby poprawić Twoją pracę w tym obszarze, to zastosowanie tej wiedzy we własnym nauczaniu i uwzględnienie różnych potrzeb i preferencji w sposobie prezentowania informacji.

Różnicując stosowane środki językowe, można wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich uczniów, nie pozostawiając nikogo w tyle. Może to również wprowadzić elementy uczenia się poprzez współpracę, co pozwala na doskonalenie indywidualnych umiejętności, promując jednocześnie pracę zespołową.
Zmieniaj format ćwiczeń i przykłady ilustrujące treść kursu, aby uwzględnić różne doświadczenia uczniów. Promuj projekty zespołowe, w których bardziej zaawansowani uczniowie mogą wykorzystać swoją wiedzę, aby pomóc mniej zaawansowanym cyfrowo osobom poprzez wspólne uczenie się. Może to poprawić zarówno umiejętności cyfrowe, jak i językowe oraz pozwolić uczniom pracować synchronicznie za pośrednictwem platform internetowych, które oferują jednoczesne wprowadzanie treści.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Wprowadź personalizację do swojego nauczania i daj uczniom możliwość tworzenia bardziej indywidualnych materiałów edukacyjnych.

Twoja odpowiedź: Kiedy tylko jest to możliwe, stosuję technologie cyfrowe na moich zajęciach językowych, aby sprostać (specjalnym) potrzebom i preferencjom uczniów.

Wiesz, jak sprostać różnym potrzebom i preferencjom edukacyjnym, aby ułatwić proces uczenia się wszystkim uczniom. Ważne jest jednak, aby wziąć pod uwagę zawodowe i osobiste uwarunkowania uczniów w holistycznym ujęciu oraz zidentyfikować wyzwania, przed którymi stoi każdy uczeń oraz doświadczenia, jakie wnosi.

Promowanie własnego wkładu w proces uczenia się języka może być zarówno odświeżające, jak i pomocne dla poszczególnych osób, a także dla całej grupy zajęciowej. Dostosowując cyfrowe środki językowe do preferencji i potrzeb uczniów, można skuteczniej osiągnąć cele nauczania.

Wyrażaj chęć poznania doświadczeń swoich uczniów i staraj się odnieść swoje nauczanie do ich różnych doświadczeń i uprzedzeń, ilustrując pojęcia przykładami, które są dla nich istotne. Należy brać pod uwagę ich ograniczenia praktyczne i czasowe starając się uwzględniać je w wyznaczanych zadaniach. W pracy grupowej zachęcaj uczniów do wymiany wiedzy i doświadczeń, tak by zarówno kwestie techniczne, jak i językowe mogły być poruszane i omawiane w gronie rówieśników.

Wykorzystaj kreatywność uczniów, zachęcając ich do tworzenia własnych materiałów audio i/lub wideo. Dostosuj zadania tak, by w miarę możliwości wspierać umiejętności techniczne wykorzystując dotychczasowe doświadczenia uczniów.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • Środowiska cyfrowe, w których indywidualny wkład może być gromadzony we wspólnej przestrzeni, na przykład Padlet, Miro i platformy z ogólnodostępnymi materiałami, takie jak WordPress.
 • Kwestionariusze online, takie jak Mentimeter, Plickers, SurveyMonkey aby umożliwić poznanie zainteresowań uczniów.
 • Popularne programy do prezentacji, takie jak Google Slides, Genially lub Prezi mogą pozwolić uczniom na tworzenie indywidualnych prezentacji na ich ulubione tematy.
Odnieś się do doświadczeń i ograniczeń uczniów.

Twoja odpowiedź: Systematycznie analizuję i dostosowuję moje metody nauczania języka obcego do indywidualnych (specjalnych) potrzeb edukacyjnych uczniów, ich preferencji i zainteresowań.

Spersonalizowana nauka jest ważna, ale równie ważna jest jasność co do treści i standardów kursu. Twoi uczniowie powinni być w stanie osiągać dobre wyniki w standaryzowanych ocenach cyfrowych i wyznaczonych zadaniach, niezależnie od tego, czy są one w formacie i stylu, który preferują, czy nie.

Dzięki szerszemu zakresowi działań i ogromnemu wyborowi narzędzi technologicznych, możesz zapewnić swoim uczniom kompletne i wyczerpujące rozwiązania, dzięki czemu będą oni w stanie poradzić sobie z różnymi zadaniami cyfrowymi, niezależnie od ich osobistych preferencji.

Ważne jest, aby zrównoważyć i pogodzić dwa aspekty zindywidualizowanego nauczania: respektowanie, uwzględnianie i dopuszczanie różnic w nauczaniu i wspieraniu uczniów w zindywidualizowany sposób, aby osiągnąć wyznaczony cel nauki. Aby pomóc uczniom w wypełnianiu standardowych zadań, należy urozmaicić materiały dydaktyczne, promować wspólne i indywidualne projekty oraz konstruktywne konfrontacje.

Daj uczniom określone zadanie i pozwól im zdecydować, jak je zrealizują korzystając z wybranych przez siebie cyfrowych środków. Może to być ich indywidualna praca domowa. Przedyskutuj zalety i wady każdego podejścia, nie oceniając rozwiązań jako lepsze lub gorsze.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Platformy komunikacyjne, takie jak Lino, Microsoft Teams lub Google Classroom, gdzie możesz zapewnić swoim uczniom szeroki zakres materiałów dydaktycznych.
 • GoQR pozwala generować kody QR i łączyć je z różnymi formatami zadań, takimi jak dokumenty PDF lub Word i oferować różne formaty, aby zaproponować bardziej zróżnicowane i zindywidualizowane zadania.
Staraj się pogodzić indywidualizację zadań ze współpracą.

Twoja odpowiedź: W moim środowisku pracy nie jest możliwe aktywne zaangażowanie uczniów w zajęcia językowe.

Czasami trudno jest przyciągnąć uwagę uczniów, nawet w najlepszych warunkach nauczania. Jednym z możliwych sposobów zaangażowania uczniów może być poleganie na dostępnych urządzeniach i promowanie indywidualnej inicjatywy.

Polegając na osobistych urządzeniach elektronicznych uczniów, takich jak smartfony, można pozytywnie zaangażować uczniów i wspierać bardziej spersonalizowane wzorce nauczania. Wykorzystanie techniki na zajęciach może być postrzegane przez uczniów jako odświeżające i bardziej integrujące podejście do nauki i co więcej będą mogli ćwiczyć zarówno na zajęciach, jak i w domu, w łatwy do opanowania sposób, a także wyrażać swoją kreatywność i opinie.
Większość uczniów posiada urządzenie cyfrowe z dostępem do Internetu, nawet jeśli jest to tylko telefon komórkowy. Można to wykorzystać, prosząc uczniów o wyszukanie informacji w Internecie jako zadanie domowe. Można też poprosić ich o zrobienie zdjęć lub nagranie filmów wideo ilustrujących temat zajęć. Uczniowie mogą następnie przynieść te materiały na zajęcia, przedyskutować w małych grupach i/lub przekształcić je w prezentację. Z punktu widzenia nauki języka, można również doradzić uczniom korzystanie z internetowych aplikacji do nauki gramatyki lub słownictwa, a nawet gier na smartfony lub tablety.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Platformy online takie jak Kahoot, AnswerGarden do tworzenia quizów edukacyjnych.
 • Platformy wymiany wideo, takie jak YouTube, do dostarczania interesujących materiałów wyjściowych.
 • Aplikacje takie jak Grammarly, SpellCheckPlus, Leximage (francuski) sprawiają, że nauka języka staje się zabawna i wciągająca.
Rozpocznij proces nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i zaangażuj swoich uczniów.

Twoja odpowiedź: Aktywnie angażuję uczniów w proces uczenia się języka, wykorzystując niektóre technologie cyfrowe, np. filmy wideo lub animacje.

Wiesz, jak korzystać z technologii, aby uczynić nauczanie języka bardziej stymulującym. Na tym etapie warto zastanowić się, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia cyfrowe, aby bardziej aktywnie zaangażować uczniów we wszystkie fazy kursu. Na tym etapie warto również zastanowić się, w jaki sposób strategie cyfrowe mogą pomóc w rozwiązaniu problemów i ograniczeń, z którymi obecnie się spotykasz.

Uczniowie, którzy czują się aktywnie zaangażowani w różne działania, są bardziej skłonni do podejmowania wyzwań i starania się bardziej. Aktywne uczestnictwo jest również niezwykle pomocne w procesie uczenia się. Zasoby cyfrowe mogą być korzystne dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczniów i stymulowania interakcji.
Wspólnie z uczniami przygotujcie i pokażcie prezentację. Zachęć ich do zbadania tematu w Internecie i udokumentowania swoich odkryć na filmie lub zdjęciach (np. za pomocą smartfonów) i przedstawienia ich w prezentacji. Jeśli dyskusje grupowe uczniów są czasochłonne i nie do końca trafione, zachęcenie ich do korzystania ze wspólnego środowiska, takiego jak blog, wiki lub wirtualna tablica, może pomóc im się skupić i przyspieszyć pracę na zajęciach. Warto również rozważyć podejście odwróconej klasy, w której uczniowie przeglądają materiał w domu, a następnie przychodzą na zajęcia gotowi omówić to, czego się nauczyli.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Platformy online takie jak Kahoot lub LearningApps do tworzenia gier edukacyjnych lub quizów z ciekawostkami na aktualny temat nauczania.
 • Platformy współpracy takie jak Flinga, Padlet, Yo Pad jako sposób na zbieranie opinii i stwierdzeń w formie cyfrowych map myśli.
Poznaj rozwiązania cyfrowe, aby udoskonalić swoje strategie nauczania.

Twoja odpowiedź: Na moich zajęciach językowych korzystam z zasobów cyfrowych i stosuję motywujące bodźce, np. filmy wideo, animacje, kreskówki.

Na tym etapie można zapewnić uczniom interaktywne i stymulujące materiały. W tym celu należy pozwolić uczniom nie tylko cieszyć się, ale i angażować w pracę z materiałem. Pomóż im stać się odpowiedzialnymi za własną naukę języka i wspieraj ich inicjatywę w procesie uczenia się.

Nauka przez działanie jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów rozwijania umiejętności. Uczniowie mogą być pozytywnie zaangażowani, gdy czują się aktywnie zaangażowani i mogą lepiej wyrazić swoją kreatywność dzięki różnorodnym narzędziom technologicznym i zasobom cyfrowym.
Pozwól uczniom przygotować i pokazać prezentację, indywidualnie lub w grupach. Zachęć ich do zbadania tematu poprzez wyszukiwanie informacji w Internecie oraz wykorzystanie własnych filmów i zdjęć. Upewnij się, że jesteś przy nich, by im w tym pomóc, ale jednocześnie nie podważaj ich poczucia odpowiedzialności za ten proces. Starannie rozważ każdy temat, jakie narzędzia cyfrowe oraz jakie środowiska społeczne i sposoby interakcji są najbardziej odpowiednie.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do tworzenia prezentacji, takie jak Genially lub Google Slides aby umożliwić uczniom przedstawienie swoich wniosków i zaprezentowanie swoich poszukiwań.
 • Oprogramowanie do tworzenia filmów, takie jak OpenShot, mysimpleshow które pozwala uczniom tworzyć i edytować własne filmy.
 • Programy do tworzenia storyboardów, takie jak Pixton czy Make Beliefs Comix.
Wprowadzaj więcej aktywności cyfrowych, które będą realizowane przez uczniów.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie korzystają na zajęciach z mediów cyfrowych np. z arkuszy ćwiczeń, gier, quizów oraz współpracują online.

Bardzo dobrze, że wiesz, jak polegać na technologii w celu zapewnienia interesujących materiałów dydaktycznych. Na tym etapie, dodatkowym krokiem byłoby dalsze zwiększanie autonomii uczniów i kierowanie ich własnym procesem uczenia się.

Aktywne i oparte na współpracy uczenie się pozwala uczniom doskonalić umiejętności językowe. Promuje również interakcję między uczniami i zapewnia, że czują się oni bardziej autonomiczni i zaangażowani.
Jednym ze sposobów zwiększenia współpracy w uczeniu się może być odwrócenie łańcucha dostarczania zasobów: zamiast tworzyć zasoby cyfrowe (gry, quizy, itp.) dla uczniów, poproś ich, by tworzyli zasoby dla siebie nawzajem. Zaproponuj, żeby wzajemnie poprawiali swoje błędy, kiedy odpowiadają na quizy i zachęć ich do ciągłego ulepszania swoich quizów i dzielenia się nimi z innymi uczniami, nauczycielami i innym stronom świadczącym usługi edukacyjne. Można również zachęcić uczniów do wybrania własnego tematu do zbadania, używając technologii cyfrowych do znalezienia informacji, stworzenia artefaktów i zaprezentowania swojej pracy.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Platformy do nauki oparte na grach, takie jak CoboCards, Cram które pozwalają uczniom projektować i dzielić się swoimi spersonalizowanymi fiszkami.
 • Platformy wspierające uczniów w tworzeniu ich własnych interaktywnych filmów, takie jak PlayPosit lub mysimpleshow.
Zapewnij uczniom możliwość samodzielnego poszukiwania informacji i wykonywania zadań wymagających współpracy.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie systematycznie wykorzystują technologie cyfrowe do rozwijania konkretnych umiejętności językowych, poszukiwania informacji, interakcji w środowiskach internetowych oraz tworzenia wiedzy i cyfrowych treści nauczania.

Na tym poziomie ważne jest, aby stale ulepszać swoje strategie. Może to oznaczać ciągłe zastanawianie się nad stosownością swojego podejścia i dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu zajęć bez pozostawiania kogokolwiek w tyle. Należy być otwartym na sugestie uczniów w celu poprawy strategii uczenia się.

Ciągła praca i refleksja nad własnymi strategiami nauczania pozwala na doskonalenie metod, wzmacnianie mocnych stron i refleksję nad błędami. Uczniowie dostrzegą, że dostosowujemy materiały do ich potrzeb i preferencji, co pozytywnie wpłynie na ich zaangażowanie. Pozwolenie uczniom na wnoszenie własnych pomysłów dotyczących wykorzystania narzędzi cyfrowych na zajęciach języka da im poczucie włączenia i wzmocni ich wiarę w siebie. Bądź otwarty na wszelkie sugestie bez uprzedzeń i poszerzaj własne umiejętności, biorąc pod uwagę nowe pomysły swoich uczniów.
Należy zastanowić się nad równowagą między autonomią uczniów a udzielaniem im wskazówek, rozważając, jakie mechanizmy są najlepszym sposobem na umożliwienie uczniom podążania własnym rytmem, a jednocześnie zapewnić wsparcie uczniom o szczególnych potrzebach lub mającym trudności w nauce. Należy zastanowić się, w jaki sposób można pomóc wszystkim uczniom rozwijać ich mocne strony i pracować nad słabościami, jak mogą uczyć się od siebie nawzajem i na własnych błędach oraz w jaki sposób ich wspólny wysiłek można przekształcić we wspólne działania wykraczające poza ich indywidualne oczekiwania.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Platformy do współpracy, takie jak Zoho Writer, Miro, Sutori.
 • Platformy komunikacyjne, takie jak Acadly lub Google Classroom, classroom, gdzie nauczyciel może organizować harmonogramy i materiały.
 • Platformy do tworzenia angażujących filmów wideo, takie jak Powtoon.
 • Narzędzia do samooceny, takie jak Italki, Second Life które pozwalają uczniom lub nauczycielom współpracować z innymi w nauce języka.
Krytycznie oceniaj i stale ulepszaj swoje strategie oraz staraj się poszerzać swoje horyzonty. Każdego dnia wykorzystuj pomoce w formie cyfrowej.