Nie ma wątpliwości, że rewolucja cyfrowa wywarła głęboki wpływ na wszystkie obszary edukacji. Uczniowie w chwili obecnej – i w przyszłości – będą potrzebować umiejętności cyfrowych, aby skutecznie poruszać się w procesie uczenia się – nie tylko w związku z ich kontaktem z nauczycielami, ale także do pracy i uczenia się z rówieśnikami, poznawania świata oraz nawigowania w procesie niezależnego uczenia się online. Te kwestie leżą u podstaw obszaru szóstego.

Zastanów się nad swoją pozycją w kontekście celów długoterminowych.

1. Przekazuję uczniom wiedzę na temat tego, jak oceniać wiarygodność i adekwatność informacji dla celów nauki języka (obcego) oraz jak identyfikować źródła dezinformacji i uprzedzeń.
Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej ani w trakcie codziennych zajęć z uczniami.
Od czasu do czasu przypominam uczniom, że nie wszystkie informacje online i zasoby do nauki języków są wiarygodne i że należy zachować wobec nich krytyczne podejście.
Wskazuję uczniom, jak odróżnić wiarygodne i niewiarygodne cyfrowe zasoby do nauki języka.
Omawiam z uczniami, jak korzystać z mediów i jak je interpretować, weryfikować prawdziwość informacji (np. pochodzenie i autorstwo) oraz podpowiadam, jak ocenić ich przydatność do nauki języka.
Kompleksowo omawiamy, jak powstaje informacja i jak może zostać zniekształcona.

2. W trakcie nauczania języków obcych wyznaczam zadania, które wymagają od uczniów używania narzędzi cyfrowych do komunikacji i współpracy między sobą lub z innymi osobami z zewnątrz.
Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej lub środowisku pracy.
Moi uczniowie sporadycznie są zobowiązani do komunikowania się lub współpracy online w celu nauki języka.
Moi uczniowie używają urządzeń cyfrowych do komunikacji i współpracy głównie między sobą.
Moi uczniowie wykorzystują i stosują różne rodzaje środowisk cyfrowych do komunikacji i współpracy między sobą oraz z innymi osobami z zewnątrz w celu nauki języka.
Systematycznie wyznaczam zadania językowe, które pozwalają uczniom powoli poszerzać ich umiejętności i odpowiedzialnie angażować się w rozmowy i współpracę online.

3. W ramach zajęć językowych, zarówno online jak i stacjonarnych, ustalam zadania, które wymagają od uczniów tworzenia cyfrowych treści.
Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej lub środowisku pracy.
Jest to trudne do wdrożenia na moich zajęciach z języka obcego.
Od czasu do czasu zachęcam i doradzam moim uczniom w zakresie tworzenia treści cyfrowych w celu urozmaicenia i zwiększenia motywacji w procesie przyswajania języka (obcego).
Moi uczniowie tworzą cyfrowe treści jako integralną część procesu przyswajania języka obcego.
Jest to integralna część nauki języka i systematycznie zwiększam poziom trudności, aby dalej rozwijać ich językowe i cyfrowe umiejętności.

4. Przekazuję uczniom wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się w przestrzeni online.
Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej lub środowisku pracy.
Informuję uczniów, że powinni uważać podczas przekazywania danych osobowych w Internecie, np. umieszczania zdjęć, komentarzy.
Wyjaśniam podstawowe zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego działania w środowisku online, aby chronić siebie i innych.
Omawiamy i uzgadniamy zasady postępowania w społecznościach uczących się języków obcych i innych przestrzeniach online.
Systematycznie rozwijam wykorzystanie przez uczniów norm społecznych w różnych środowiskach cyfrowych, których używamy do celów nauki języka (obcego).

5. W mojej pracy jako nauczyciela języka zachęcam uczniów do kreatywnego wykorzystywania technologii cyfrowych do rozwiązywania konkretnych problemów napotykanych w procesie uczenia się języka.
Nie jest to możliwe z moimi uczniami, w mojej pracy jako nauczyciela języka.
Na moich zajęciach językowych rzadko mam okazję do tego, żeby wspierać rozwiązywanie problemów cyfrowych u uczniów.
Od czasu do czasu poruszam ten temat, kiedy tylko nadarzy się taka okazja.
Często eksperymentujemy z technologicznymi rozwiązaniami problemów.
Systematycznie wykorzystuję możliwości kreatywnego rozwiązywania problemów cyfrowych w mojej pracy dydaktycznej.

Twój wynik:

Twój wynik:

Twoja odpowiedź: Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej ani w trakcie codziennych zajęć z uczniami.

Niezależnie od kursu językowego i poziomu, na którym uczysz, Twoi uczniowie będą i powinni szukać informacji i materiałów do nauki online.

Technologie oferują różnorodne narzędzia do zastosowania oraz doskonalenia czytania, pisania, słuchania i mówienia w nowym języku we własnym tempie. Dlatego ważne jest, aby uczniowie byli w stanie ocenić, czy informacje w sieci są dobre czy złe, rzetelne czy nierzetelne.

Aby rozwinąć umiejętność korzystania z informacji, można na przykład włączyć to do ćwiczeń powtórzeniowych. Może to polegać na zaprezentowaniu uczniom strony internetowej z tłumaczeniami (np. Google free translation service) i użyciu repertuaru wielojęzycznego (język rozumiany przez wielu uczniów w grupach wielojęzycznych), by wprowadzić nowe słownictwo dotyczące tematu, który właśnie omawiali w języku docelowym w kontekście/zdaniu w drugim języku. Poproś uczniów o wskazanie dwuznaczności, nieścisłości w znaczeniu, gramatyce, składni, brakujących informacji lub tendencyjności. Jedno słowo, wyrażenie lub czasowniki frazowe mogą mieć kilka znaczeń, podkreślając w ten sposób "ograniczenia" bezpłatnych usług tłumaczeniowych.

Inną strategią może być pokazanie zdjęcia mężczyzny lub kobiety i rozdanie różnych kartek z profilami z niewielką ilością informacji. Uczniowie mają za zadanie zgadnąć, który z nich pasuje do zdjęcia. Przedyskutuj, jak łatwo możemy spotkać się z tendencyjnością w Internecie, gdy mamy niewiele informacji.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Bezpłatne zasoby tłumaczeniowe, takie jak Tłumacz Google, zapewniające mniej niż dokładne tłumaczenia.
 • Bezpłatne strony internetowe z zasobami obrazów, takie jak Pixabay, Unsplash do wyszukiwania obrazów.
Użyj wadliwego źródła informacji lub strony internetowej w ćwiczeniu sprawdzającym, aby zachęcić do oceny informacji.

Twoja odpowiedź: Od czasu do czasu przypominam uczniom, że nie wszystkie informacje online i zasoby do nauki języków są wiarygodne i że należy zachować wobec nich krytyczne podejście.

Bardzo ważne jest przypominanie osobom uczącym się języka, aby zachowały sceptycyzm wobec bogactwa informacji dostępnych w Internecie.

Pomoże to aktywizować uczniów i sprawi, że będą bardziej sceptyczni wobec korzystania z treści cyfrowych.

Aby uczynić tę kwestię bardziej zrozumiałą, można włączyć element refleksji nad wiarygodnością informacji znalezionych w sieci do zadania - na przykład w ramach ćwiczenia sprawdzającego komunikację w sieci. Zaproponuj uczniom czytanie tekstu na stronie internetowej (np. blogu, forum, wspólnym dokumencie online itp.) na temat, którego właśnie się uczyli i poproś ich o zidentyfikowanie faktów i opinii, porównanie i ocenę różnych punktów widzenia, zidentyfikowanie zamierzonej grupy odbiorców tekstu (na podstawie formy językowej, stylu, slangu itp.) i pośredniczenie w przekazie tekstu. Zwróć uwagę na nieścisłości gramatyczne, brakujące informacje lub stronniczość.

Rozważ również współpracę w tej kwestii z kolegami uczącymi języków obcych, ponieważ umiejętność rozpoznawania jest budowana poprzez ciągłą naukę.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • News in Levels dla uczących się języka angielskiego.
 • Platformy i zasoby, które zapewniają przestrzeń online dla wspólnych projektów, takie jak Miro, Flinga lub Google Docs.
Wykorzystaj wadliwe źródło informacji w ćwiczeniu sprawdzającym. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach z błędnymi informacjami online, z którymi zetknęli się wcześniej.

Twoja odpowiedź: Wskazuję uczniom, jak odróżnić wiarygodne i niewiarygodne cyfrowe zasoby do nauki języka.

Ucząc krytycznego myślenia w kwestii mediów cyfrowych i treści, następnym krokiem może być zastanowienie się, w jaki sposób można umożliwić uczniom ocenę jakości informacji znalezionych w sieci, niezależnie od ich źródła.

Powinno to pomóc uczniom jak najlepiej wykorzystywać technologie cyfrowe podczas nauki.
Możesz, na przykład, zaprezentować uczniom, w ramach ćwiczenia utrwalającego, rozszerzenie słownictwa oraz naukę slangu i wyrażeń idiomatycznych (lub metafor), stronę internetową lub materiał audiowizualny - na przykład piosenkę z Internetu na omawiany na zajęciach temat. Poproś ich o zidentyfikowanie błędów gramatycznych, regionalnych cech języka (np. akcentów lub dialektów, norm międzykulturowych, składni i stylu języka docelowego, itp.), brakujących informacji lub tendencyjności. W ten sposób, krok po kroku, można zwiększyć ich zdolność do oceny wiarygodności informacji, dokonywania świadomych wyborów oraz doceniania faktów i rzetelnych argumentów. Rozważ również współpracę w tej kwestii z innymi nauczycielami języków obcych, ponieważ rozeznanie buduje się poprzez ciągłą naukę.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
Wprowadź ćwiczenia wymagające od uczniów porównania poprawności języka używanego w różnych źródłach. Możesz spróbować dopasować film z YouTube do swoich celów dydaktycznych.

Twoja odpowiedź: Omawiam z uczniami, jak korzystać z mediów i jak je interpretować, weryfikować prawdziwość informacji (np. pochodzenie i autorstwo) oraz podpowiadam, jak ocenić ich przydatność do nauki języka.

Rozwój umiejętności oceny treści cyfrowych często wiąże się z dyskusją na lekcjach języka o tym, jak powstają informacje i w jaki sposób mogą zostać zniekształcone.

Proces ten może pomóc w promowaniu szeroko pojętego zrozumienia historycznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów powstawania tekstów u uczących się osób.

Aby poprawić wyniki w tej sferze, należy skupić się na nauczeniu uczniów, jak krytycznie oceniać źródła informacji, zastanawiać się nad ich obiektywnością, wyciągać właściwe wnioski oraz jak efektywnie wykorzystywać informacje w argumentach i dyskusjach prowadzonych w języku docelowym.

Można to zrobić, na przykład, tworząc komiks lub animację na temat konkretnego zagadnienia i wykorzystać je do zorganizowania dyskusji, w której grupy uczniów reprezentują przeciwstawne kierunki myślenia lub po prostu kontrastujące opinie, rozważając przy tym popularne zwroty w dyskusji. Można też przedstawić uczniom wadliwe argumenty i poprosić ich o znalezienie błędu.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Narzędzia cyfrowe, które pozwalają uczniom tworzyć własne animacje Make Beliefs Comix, Powtoon poświęcone konkretnym tematom.
 • Dodatkowe podejście do tego może obejmować narzędzia do tworzenia własnych podcastów, takie jak Vocaroo (podstawowe) i/lub Audacity (zaawansowane).
Wprowadź ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności logicznego rozumowania u uczniów. Czytanie krytyczne pomaga w rozumieniu języka docelowego.

Twoja odpowiedź: Kompleksowo omawiamy, jak powstaje informacja i jak może zostać zniekształcona.

Rozwijanie u uczniów zrozumienia, w jaki sposób informacje są generowane i zniekształcane, bardzo pomoże im w nauce języka, jak również w ich szerzej pojętej aktywności online.

Uczniowie, którzy rozpoznają ważne i wiarygodne zasoby na zajęciach językowych, mają skłonność do stosowania/przenoszenia tych kompetencji poza salę zajęciową.
Następnym krokiem dla Ciebie i Twoich uczniów będzie omówienie, jak wyciągać prawidłowe wnioski i jak efektywnie wykorzystywać informacje w argumentach i dyskusjach. Można to zrobić na przykład poprzez zorganizowanie dyskusji, w której grupy uczniów reprezentują przeciwstawne kierunki myślenia lub po prostu kontrastujące ze sobą opinie. Możesz też przedstawić uczniom błędne argumenty zaczerpnięte z różnych mediów społecznościowych i poprosić ich o znalezienie błędów.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Media społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook czy YouTube w celu znalezienia błędnych argumentów lub wykorzystania ich jako przestrzeni do dyskusji.
 • Rozrywkowe zasoby do nauki języków obcych, takie jak Flax, Lyrics Training.
Wprowadź zajęcia rozwijające umiejętności logicznego rozumowania uczniów i pomagające im zrozumieć, w jaki sposób media wpływają na rzeczywistość i ją konstruują.

Twoja odpowiedź: Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej lub środowisku pracy.

Choć może być trudno zorganizować współpracę cyfrową na zajęciach językowych, należy pamiętać, że nowy CEFR zawiera wskazówki dotyczące interakcji online. Obowiązkiem wszystkich nauczycieli języków obcych jest rozwijanie tej umiejętności u uczniów na wszystkich poziomach zaawansowania.

Komunikacja cyfrowa jest istotną podstawową umiejętnością. Ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, jak korzystać z cyfrowych środków, co pozwoli im zrozumieć ich zastosowanie w życiu codziennym.

Zachęcaj uczniów do komunikowania się między sobą i ćwiczenia języka docelowego w mowie i piśmie. Może to pomóc w stworzeniu społeczności lub grupy w środowisku współpracy online i pomóc w wyznaczeniu uczniom konkretnych zadań do wykonania.

Zachęcanie uczniów do komunikowania się z osobami z zewnątrz poprzez forum, przeprowadzanie wywiadów, itp. może służyć jako punkt wyjścia.

Niezależnie od konkretnego zadania, zachęcaj uczniów do odkrywania i angażowania się w społeczną komunikację online oraz do pisania zrozumiałych komunikatów i trafnych komentarzy, biorąc pod uwagę rejestr języka i strukturę dyskursu. Motywuj uczniów do dokumentowania ich własnych metod i wzmacniania ich we własnym gronie. Stawiaj im wyzwania, integrując zadania lub warianty, które wymagają różnych strategii współpracy lub norm komunikacji, np. zapisz się na lekcję języka online i wypełnij formularz z danymi osobowymi.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Zachęcaj do komunikacji i współpracy oraz twórz autentyczne środowiska uczenia się, takie jak Chat Room założony wyłącznie dla grupy językowej.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie sporadycznie są zobowiązani do komunikowania się lub współpracy online w celu nauki języka.

Nowy CEFR zawiera aktualne założenia dotyczące interakcji online. W związku z tym oczekuje się od nauczycieli, że będą częściej zachęcać uczniów do komunikowania się i współpracy online oraz opracowywać zadania językowe, które będą temu sprzyjać.

Im większa różnorodność dostępnych dla uczniów zadań językowych, tym lepsze wyniki osiągną oni w pisaniu i mówieniu w języku docelowym.
Dobrym punktem wyjścia jest użycie ćwiczeń polegających na wspólnym pisaniu (np. streszczenie najnowszych wiadomości) i przydzielenie takich zadań określonej społeczności lub grupie. W ten sposób uczniowie zapoznają się z głównymi zasadami współpracy online w zamkniętym środowisku społecznym, do którego są przyzwyczajeni. Sprzyja to wymianie wiedzy między sobą nawzajem, ponieważ w środowiskach współpracy online uczący się języka mają możliwość czytania i analizowania prac innych osób. Niezależnie od konkretnego zadania, zachęcaj uczniów do odkrywania i wspólnego opracowywania skutecznych zasad komunikacji i współpracy w języku docelowym. Motywuj ich do dokumentowania swoich metod i wzmacniania ich między sobą. Zakwestionuj ich metody, integrując zadania lub inne warianty, które wymagają różnych strategii współpracy lub dostosowania form językowych, stylów komunikacji itp.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do współpracy, takie jak Google Docs lub Padlet, Flinga oferujące uczniom przestrzeń do wspólnego opracowywania dokumentów lub tablic.
 • Oprogramowanie VLE, takie jak Moodle lub Microsoft Teams do wspierania interakcji online, analizy i informacji zwrotnej.
Zbadaj obszar komunikacji i współpracy online.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie używają urządzeń cyfrowych do komunikacji i współpracy głównie między sobą.

Twoi uczniowie są pewni siebie i kompetentni w komunikowaniu się ze swoimi kolegami, zarówno w języku ojczystym, jak i w języku docelowym, w sposób efektywny i odpowiedzialny. Możesz teraz zacząć powoli poszerzać ich horyzonty.

Angażując się w ten proces, możesz podnieść świadomość na temat struktury wypowiedzi, kategorii gramatycznych i wyrażeń idiomatycznych języka docelowego w komunikacji online.
Zachęcaj uczestników do poszerzania swoich umiejętności komunikacyjnych (w mowie i piśmie) poza krąg osób, z którymi dobrze się czują. Możesz poprosić uczniów o przeprowadzenie ankiety online na określony temat za pomocą darmowego narzędzia do tworzenia ankiet online i przygotowanie krótkiego raportu. Mogą też wziąć udział w dyskusji online, webinarze, dołączyć do społeczności uczących się języka online lub bloga. Mogą również skontaktować się z ośrodkiem badawczym lub organem krajowym w sprawie pytania, które pojawiło się w trakcie kursu językowego.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Kwestionariusze online, takie jak Google Forms, SurveyMonkey lub Typeform, które uczniowie mogą wykorzystać do opracowania ankiety online.
 • Przestrzenie online, takie jak Second Life, lub wiele blogów językowych, jako miejsca do nawiązania kontaktu z innymi uczącymi się języka online.
Zachęcaj uczniów do komunikowania się z osobami z zewnątrz.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie wykorzystują i stosują różne rodzaje środowisk cyfrowych do komunikacji i współpracy między sobą oraz z innymi osobami z zewnątrz w celu nauki języka.

Twoi uczniowie wydają się wykorzystywać naukę języka w sposób produktywny (w mowie i piśmie) z różnymi grupami docelowymi.

Uczniowie przygotowani są do używania języka docelowego w autentycznych, rzeczywistych sytuacjach, więc jest to bardzo korzystne.
Ważne jest, abyś systematycznie wyznaczał zadania w nauczaniu języka, używając synchronicznych lub asynchronicznych narzędzi, które pozwolą uczniom powoli poszerzać ich umiejętności językowe i zastanawiać się nad socjolingwistyczną przydatnością języka docelowego. Daj uczniom możliwość komunikowania się w sposób profesjonalny i argumentowania ich racji przy jednoczesnym zachowaniu uprzejmości i szacunku dla innych i ich opinii. Poprzez zaangażowanie w coraz bardziej złożone konteksty komunikacyjne, Twoi uczniowie powinni sami uświadomić sobie, że komunikacja ustna i pisemna rządzi się innymi zasadami i kategoriami gramatycznymi.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
Angażuj uczniów w autentyczne zadania online oraz odkrywaj zasady komunikacji i struktury wypowiedzi.

Twoja odpowiedź: Systematycznie wyznaczam zadania językowe, które pozwalają uczniom powoli poszerzać ich umiejętności i odpowiedzialnie angażować się w rozmowy i współpracę online.

Twoi uczniowie są w stanie wykorzystać swoją znajomość języka do angażowania się w wiele rozmów online oraz w sytuacjach i okolicznościach współpracy.

Ćwiczenie języka docelowego w środowisku online z autentycznymi osobami tworzy pozytywne doświadczenia i ułatwia zrozumienie.
Ważne jest, by umożliwić uczniom samodzielne stosowanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (zarówno w mowie, jak i w piśmie). Muszą oni być w stanie jasno wyrazić swoje zdanie, mieć swoją opinię i argumentować ją. Muszą jednak również być w stanie komunikować się w sposób profesjonalny, być uprzejmi i szanować innych i ich opinie, itp. Twoi uczniowie powinni sami uświadomić sobie, poprzez praktykę, że komunikacja ustna i pisemna rządzi się innymi prawami, nawet jeśli w dobie czatów te zestawy zasad są zbieżne. Zachęcaj uczniów do wymyślania własnych planów radzenia sobie z błędami, które początkowo popełniają.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują: Wszystkie oferują przestrzeń dla uczących się do dyskusji i debaty oraz wzajemnej oceny, a także informacji zwrotnej z uwzględnieniem konkretnych zastosowań.
Upewnij się, że dajesz uczniom możliwość odkrywania zasad komunikacji i współpracy w języku docelowym i budowania społeczności.

Twoja odpowiedźs: Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej lub środowisku pracy.

Choć z różnych powodów wprowadzenie cyfrowych aktywności na lekcjach języka może okazać się trudnym zadaniem, istnieje wiele korzyści wynikających z rozpoczęcia tego procesu.

Tym sposobem można zwiększyć aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się, zapewnić im możliwości personalizowania i pozwolić na tworzenie własnych zasobów cyfrowych.
Powinieneś znaleźć takie miejsce, w którym uczniowie sami mogliby tworzyć treści, np. napisać wiadomość do kolegi w języku docelowym, przeprowadzić wywiad i nagrać to smartfonem, zrobić zdjęcia lub napisać tekst i zamieścić go w Internecie, zaprojektować coś cyfrowego za pomocą znanego im oprogramowania, itp.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to: Łatwe w użyciu zasoby, takie jak Storyjumper lub Make Beliefs Comix pozwalające uczniom tworzyć zasoby obrazkowe.
Rozważ włączenie prostych ćwiczeń cyfrowych do nauki języka.

Twoja odpowiedź: Jest to trudne do wdrożenia na moich zajęciach z języka obcego.

Twoim uczniom brakuje niezbędnego sprzętu lub cyfrowych umiejętności, by angażować się w typowe cyfrowe zadania. Oznacza to, że musisz być pomysłowy i zacząć od prostych zadań.

Tym sposobem, z jednej strony możesz wprowadzić nowe, kreatywne pomysły na zajęcia, a z drugiej - rozwinąć umiejętności uczniów w zakresie tworzenia cyfrowych treści.

Robienie zdjęć smartfonem to czynność, którą potrafią wykonywać wszyscy uczniowie i która może być związana z każdym tematem. Po prostu spróbuj. Poproś uczniów o przyniesienie spersonalizowanych zdjęć związanych z tematem, np. "moje ulubione miejsce w mieście" i poproś ich o uzasadnienie swojego wyboru, albo w formie pisemnej, albo w języku mówionym. Możesz też poprosić uczniów, by nagrali siebie smartfonem czytając tekst lub stworzyli podcast w języku docelowym i ćwiczyli wymowę, poprawną intonację, melodyjność wypowiedzi, itp. Pytaj uczniów o problemy, które napotkali i pomóż im je przezwyciężyć wykonując dodatkowe ćwiczenia.

W ten sposób zwiększysz zainteresowanie uczniów tematem, a w wielu przypadkach także jego zrozumienie.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Proste narzędzia do rozwoju audio, takie jak Vocaroo które uczniowie mogą wykorzystać do edycji audio.
 • Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, narzędzia takie jak Lightworks, Screencast-O-Matic mogą być przydatne jako sposób nagrywania i łączenia dźwięku, wideo i treści opartych na zawartości ekranu.
Włącz proste działania cyfrowe i otwarcie omów problemy techniczne, na które się natknęli.

Twoja odpowiedź: Od czasu do czasu zachęcam i doradzam moim uczniom w zakresie tworzenia treści cyfrowych w celu urozmaicenia i zwiększenia motywacji w procesie przyswajania języka (obcego).

Jakie są bariery natury organizacyjnej, które do tej pory utrudniały Ci bardziej zdecydowane włączenie tych motywujących działań do Twojego nauczania języka? Czy jest to spowodowane tym, że nie masz czasu, by robić to częściej? Czy dlatego, że trudno jest Ci powiązać je z rozwojem umiejętności językowych, które Twoi uczniowie muszą rozwijać? Czy dlatego, że zazwyczaj się tego nie robi?.

Zastanów się nad korzyściami, jakie zyskują Twoi uczniowie, podczas tworzenia treści cyfrowych w trakcie zajęć językowych oraz czego mogliby nauczyć się w odniesieniu do doskonalenia umiejętności pisania, mówienia, czytania i słuchania.

Te przemyślenia pomogą ci zrozumieć, jakie są mocne strony tworzenia treści przez uczniów podczas twoich zajęć oraz jakie bariery natury organizacyjnej napotykasz. Pomogą one również zidentyfikować wiele innych możliwości zaangażowania uczniów w tworzenie treści cyfrowych, które są istotne dla ich nauki i przyczyniają się do osiągnięcia przez nich pożądanych celów edukacyjnych.

Platformy lub narzędzia do współpracy online mogą być używane do wspólnej pracy i ćwiczenia umiejętności pisania w procesie przyswajania języka. Pozwala to uczniom wstawiać pomysły anonimowo lub używając swojego nazwiska i współpracować z innymi osobami uczącymi się języka. Ze względu na umiejętności mówienia i słuchania, lub dla bardziej zaawansowanych cyfrowo uczniów, możesz poprosić, aby rozmawiali ze sobą na żywo online, na przykład przedstawiając prezentację w języku docelowym, w temacie, który ich pasjonuje lub na którym się znają.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Połącz aktywności związane z tworzeniem treści cyfrowych z podstawowym uczeniem się i nauczaniem języka.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie tworzą cyfrowe treści jako integralną część procesu przyswajania języka obcego.

Tworzenie cyfrowych treści w języku docelowym prowadzi uczniów do krytycznej refleksji i oceny zarówno użycia języka w środowisku online, jak i wymaganych strategii komunikacyjnych.

Tym sposobem, uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę na temat korzystania z platform cyfrowych i rozwijać pewność siebie w zakresie swoich kompetencji cyfrowych i umiejętności komunikacyjnych w języku docelowym.
Następnym krokiem może być rozważenie różnych aktywności i dostępnych formatów służących do tworzenia treści cyfrowych przez uczniów. Celem powinno być umożliwienie uczniom korzystania z wielu różnych środków cyfrowych - wizualnych, dźwiękowych, wideo, tekstowych... - i łączenia ich w sposób efektywny, tak by kompleksowo zaprezentować swoje zrozumienie.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Oprogramowanie do tworzenia krótkich filmików (screencasting), takie jak Screencast-O-Matic, lub oprogramowanie do edycji wideo, takie jak edytor wideo OpenShot które może być używane do łączenia treści audio, wideo i tekstowych.
 • Storyjumper, Make Beliefs Comix, Pixton mogą być używane do tworzenia cyfrowych książek.
 • Boords może być używany do tworzenia scenopisów i animacji.
Zwiększ różnorodność narzędzi wykorzystywanych przez uczniów do tworzenia treści cyfrowych.

Twoja odpowiedź: Jest to integralna część nauki języka i systematycznie zwiększam poziom trudności, aby dalej rozwijać ich językowe i cyfrowe umiejętności.

Konsekwentne włączanie tworzenia cyfrowych treści do zajęć językowych oraz zachęcanie uczniów do wybierania i łączenia różnych formatów cyfrowych w celu efektywnego prezentowania swoich umiejętności komunikacyjnych i rozumienia tekstu może być bardzo korzystne.

Umożliwia to uczniom używanie języka docelowego w kontekście społecznym i zorientowanym na działanie.
Zachęcaj uczniów do wypróbowywania nowych metod i formatów cyfrowych; do wprowadzania efektów, które zaskoczą odbiorców lub rozśmieszą ich; do wykorzystywania różnych opinii jako zachęty do nauki, np. strategii mediacji w języku docelowym. Zachęć ich do spojrzenia na swój cyfrowy produkt z artystycznego punktu widzenia, do zastanowienia się nad tym, na ile jest on interesujący, spójny, dokładny i kompletny. W ten sposób nie tylko zwiększą swoje kompetencje cyfrowe, ale także kompetencje w zakresie przekazywania wiedzy na dany temat, łączenia wyników swoich poszukiwań lub ważenia argumentów oraz kompleksowego przedstawiania swojego stanowiska.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, obejmują:
 • Wysoce pochłaniające narzędzia do tworzenia atrakcyjnych prezentacji i raportów online, takie jak Piktochart, Emaze, Genially.
 • Boords może być używany do tworzenia scenopisów i animacji.
 • CoboCards, Cram mogą być używane do tworzenia gier pamięciowych.
Profesjonalizuj produkcję multimedialną stworzoną przez uczniów wraz z nimi na zajęciach językowych.

Twoja odpowiedź: Nie jest to możliwe w mojej pracy dydaktycznej lub środowisku pracy.

Nawet jeśli nie przewidujesz konkretnych aktywności związanych z nauką języka, które wymagają korzystania z materiałów internetowych, Twoi uczniowie mogą czasami używać strategii związanych z informacją i komunikacją online, w celu doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka. Aby zapewnić bezpieczną naukę języka online i uczynić to doświadczenie atrakcyjnym, uczniowie muszą wiedzieć, jaki jest ich cyfrowy ślad, który pozostawiają, jak chronić swoją cyfrową tożsamość i jak unikać ujawniania zbyt wielu informacji personalnych podczas pisania i mówienia online.

Podnoszenie świadomości na temat możliwości wykorzystania treści cyfrowych w niewłaściwy sposób jest bardzo ważne, aby uniknąć przyszłych rozczarowań lub kompromitacji. Ponadto, uczniowie będą korzystać z zasobów cyfrowych z większym zaufaniem, jeśli będą wiedzieć, jak od samego początku zapewnić sobie ochronę.

Podsumuj istotne zasady w formie przewodnika po kursie, używając prostego języka i/lub obrazków i symboli, które można by wykonać na zajęciach lub jako zadanie domowe. Aby zwiększyć świadomość tematu, można go najpierw wprowadzić w codziennym życiu, zbierając pomysły na temat tego, ile uczniowie chcieliby, aby inni wiedzieli o nich w "prawdziwym świecie", a następnie przenosząc te wnioski do świata cyfrowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uprzejmość i szacunek to również ważne kwestie, które należy brać pod uwagę zarówno w świecie cyfrowym, jak i w życiu codziennym.

Upewnij się, że uczniowie rozumieją możliwość bycia zhakowanym i zdyskredytowanym za pomocą środków cyfrowych (np. nieprzemyślane umieszczanie zdjęć na platformach społecznościowych itp.) Pokaż strony internetowe z ustawieniami polityki prywatności i wyjaśnij, co one oznaczają. Ponieważ jest to bardzo ważny punkt, poproś jednego lub więcej bardziej doświadczonych uczniów o pełnienie roli mediatorów i tłumaczenie treści na język zrozumiały dla ich kolegów.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Narzędzia do przetwarzania tekstu do opracowywania przewodników po kursie, takie jak Microsoft Word lub jego wersje online, takie jak Google Docs.
 • Portale społecznościowe takie jak Facebook czy Twitter zazwyczaj posiadają ustawienia polityki prywatności, które mogą być wykorzystane do zademonstrowania uczniom.
Omów zasady komunikacji online z uczniami. Porównaj (ogólne i cyfrowe) etykiety, które są powszechne lub odmienne w ich krajach ojczystych.

Twoja odpowiedź: Informuję uczniów, że powinni uważać podczas przekazywania danych osobowych w Internecie, np. umieszczania zdjęć, komentarzy.

Ważne jest, by uczniowie byli świadomi pułapek związanych z usługami online, takich jak spam, phishing, stalking i wiedzieli, jak zarządzać swoim cyfrowym śladem i chronić swoje dane cyfrowe. Jednakże, należy również wziąć pod uwagę normy społeczne i kulturowe dotyczące komunikacji w mowie i piśmie.

Uczniowie czują się bardziej komfortowo korzystając z zasobów cyfrowych, jeśli wiedzą, jak zidentyfikować ustawienia bezpieczeństwa danych i określić możliwe pułapki, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Omów z uczniami praktyczne zastosowanie ogólnych zasad w usługach komunikatorów lub mediach społecznościowych, z których korzystają, takich jak Facebook, Whatsapp, Telegram, Signal itp. oraz wszelkich innych działaniach online, w które się angażują. Rozważ z nimi konkretne sytuacje komunikacyjne oraz to, w jaki sposób przyjęte zasady należy udoskonalić lub zmodyfikować, aby pasowały do ich sposobu komunikacji.

Przedyskutujcie, jakie dane osobowe udostępniają za pośrednictwem programów do nauki języków obcych i aplikacji, z których już korzystają, oraz jakim podmiotom. Możecie również zebrać doświadczenia związane ze złym zachowaniem w sytuacjach komunikacyjnych, a także doświadczenia związane ze zbyt dużą otwartością w Internecie, takie jak niechciane e-maile reklamowe, telefony itp., a następnie przedyskutować, jak można tego uniknąć.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują: Narzędzia do tworzenia wideo, takie jak Screencast-O-Matic lub edytor wideo OpenShot które uczniowie mogliby wykorzystać do tworzenia i pokazywania własnych filmów, które wywołują dobre lub złe emocje.
Zorganizuj aktywność cyfrową odpowiednią do omówienia zasad zachowania w sieci, np. nagranie i udostępnienie filmu wideo z nieprzyjemnej sytuacji spowodowanej niestosownym zachowaniem za pośrednictwem komunikatora (np. grupy WhatsApp itp.).

Twoja odpowiedź: Wyjaśniam podstawowe zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego działania w środowisku online, aby chronić siebie i innych.

Omów z uczniami, jakie dane osobowe udostępniają za pośrednictwem programów do nauki języków obcych i aplikacji, z których korzystają, oraz którym podmiotom.

Umiejętność zarządzania własnymi metodami w zakresie bezpieczeństwa daje większe zaufanie do sposobu, w jaki korzystamy z zasobów cyfrowych.
Pozwól uczniom zbadać, jak zarządzać swoją tożsamością online w sposób, z którym czują się komfortowo. Zachęć ich do zastanowienia się nad tym, jak prezentują się światu i zidentyfikowania danych osobowych, którymi mogą bezpiecznie dzielić się w sieci, a które powinni zachować jako prywatne. Przedyskutuj osobiste doświadczenia uczestników związane z tym tematem.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują: Serwisy udostępniające wideo, takie jak YouTube i Vimeo (mogą być wykorzystywane do pokazywania samouczków dotyczących ogólnych zasad zachowania w Internecie).
Przygotuj aktywność cyfrową odpowiednią do omówienia zasad postępowania. Na przykład, obejrzycie film lub posłuchajcie podcastu i porozmawiajcie o zachowaniu bohaterów w codziennej sytuacji. Poproś uczniów, aby przenieśli to do świata cyfrowego. Czy zasady etykiety są takie same we wszystkich kulturach? Omówcie to.

Twoja odpowiedź: Omawiamy i uzgadniamy zasady postępowania w społecznościach uczących się języków obcych i innych przestrzeniach online.

Zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest posiadanie przez uczniów etykiety, którą stosują w komunikacji online, zarówno między sobą, jak i ze światem zewnętrznym.

Zrozumienie pułapek komunikacji online i sposobów ich unikania mówi o tym, jak wiele informacji osobistych ktoś jest skłonny ujawnić publicznie. Może to zapewnić uczniom poczucie decydowania o sobie, w przeciwieństwie do znalezienia się w nieoczekiwanych problemach z niezabezpieczonymi danymi.
Zachęć uczniów do wpisania swoich imion w różnych wyszukiwarkach i omówienia wyników. Czy to jest rzeczywiście obraz, który chcą publicznie przedstawić na swój temat? Odkryj razem z uczniami, jakie dane osobowe udostępniają za pośrednictwem programów i aplikacji, z których korzystają i jakim podmiotom. Pozwól im zbadać, jak zarządzać swoją tożsamością online, aby czuli się komfortowo ze sposobem, w jaki prezentują się światu i z informacjami, którymi dzielą się w sieci. Zbierz przykłady serwisów społecznościowych (np. Facebook) i przeanalizuj ustawienia dotyczące bezpieczeństwa danych. Wskaż, które standardy bezpieczeństwa są najbardziej odpowiednie. Dobrym pomysłem może być wyłonienie w grupach bardziej "zaawansowanych cyfrowo" uczniów, którzy mogą pełnić rolę mediatorów i wyjaśnić podstawowe ustawienia ochrony danych, które znają i dostosowali do własnych potrzeb, oraz co dokładnie należy wziąć pod uwagę korzystając z Internetu. Aby uświadomić uczącym się języków obcych pewne zasady etykiety, pozwól im zobaczyć, jak sami zachowują się w trudnych sytuacjach.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne we wspieraniu tego procesu obejmują:
 • Wykorzystanie serwisów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter do prezentowania lub tworzenia konkretnych sytuacji komunikacyjnych, aby wskazać uczniom, w jaki sposób ustalone zasady mogą wymagać dopracowania lub modyfikacji, tak by pasowały do ich komunikacji w języku docelowym.
 • Strony internetowe i serwisy zarządzające hasłami lub ustawienia zarządzania hasłami w przeglądarkach, aby zaprezentować konieczność tworzenia bezpiecznych haseł i ich regularnej zmiany. Można zebrać wiele możliwych haseł i pozwolić uczniom przedyskutować, których z nich by używali, a których nie i dlaczego uważają je za odpowiednie, a które za niewłaściwe.
Wspieraj autonomię uczniów, prosząc ich o sprawdzenie ustawień bezpieczeństwa w aplikacjach i programach, z których korzystają, i dostosowanie ich we właściwy sposób. Można rozdać zadania komunikacyjne, które wiążą się z jakąś obrazą lub zakłopotaniem i nagrać taką sytuację. Niech uczniowie zastanowią się, czy ich reakcja była właściwa, czy nie i co można by poprawić. Następnie przenieś tę sytuację do świata cyfrowego. Przedyskutuj z uczniami praktyczne zastosowanie tych zasad w kontaktach ze znajomymi lub w sytuacjach, gdy muszą zwracać się do podmiotów publicznych za pomocą urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony, tablety czy komputery.

Twoja odpowiedź: Systematycznie rozwijam wykorzystanie przez uczniów norm społecznych w różnych środowiskach cyfrowych, których używamy do celów nauki języka (obcego).

To, co należy teraz zrobić, to zwiększyć poczucie odpowiedzialności uczniów za przestrzegane przez nich zasady - oraz ich prawo do dostosowywania i modyfikowania ich w sposób, jaki uznają za stosowny.

Świadomość pułapek związanych z komunikacją online i umiejętność zarządzania własnymi ustawieniami osobistymi w celu ich uniknięcia pozwala na bardziej odważne i częstsze korzystanie ze środków cyfrowych w procesie nauki języka.
Omów konkretne sytuacje związane z komunikacją oraz to, w jaki sposób ustalone zasady muszą zostać dopracowane lub zmodyfikowane, aby były skuteczne w kraju, w którym mieszkają uczący się oraz w języku docelowym. Wspólnie z uczniami ustal, jakie informacje udostępniają za pośrednictwem programów i aplikacji, z których korzystają i jakim podmiotom, a także pokaż, jak dostosować ustawienia osobiste w dokumentach, które wymieniają podczas cyfrowej pracy partnerskiej lub grupowej, a także podczas innych działań cyfrowych. Upewnij się, że uczniowie są świadomi istniejących zasad ochrony danych i wiedzą, jak je stosować w ich własnych środowiskach uczenia się.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Oprogramowanie do prowadzenia kampanii e-mailowych, takie jak Mailchimp i SurveyMonkey, może być wykorzystane do wyjaśnienia różnic między kopiami a ślepymi kopiami oraz do wyjaśnienia regulacji prawnych dotyczących ochrony danych podczas wysyłania e-maili lub korzystania z Internetu w ogóle.
 • Strony internetowe takie jak "Creative Commons", aby pomóc wyjaśnić i zarządzać podstawowymi zasadami, takimi jak prawa autorskie do tekstów i własność zdjęć, które mogą być wykorzystane do cyfrowej wymiany ćwiczeń i prac domowych.
Wspieraj autonomię uczniów, prosząc ich o monitorowanie wszystkich ustawień bezpieczeństwa w aplikacjach i programach, z których korzystają, i odpowiednie ich dostosowywanie.

Twoja odpowiedź: Nie jest to możliwe z moimi uczniami, w mojej pracy jako nauczyciela języka.

Ważne jest, aby umożliwić uczniom zidentyfikowanie ich problemów i barier w procesie uczenia się języka, w zakresie komunikowania własnych potrzeb edukacyjnych, zrozumienia treści zajęć i zachęcać ich do znalezienia sposobów na ich pokonanie. Dla Ciebie jako nauczyciela języka oznacza to, że musisz być otwarty na różne sposoby pokonywania przez uczniów przeszkód związanych z nauką, nawet jeśli czasem wydają się one nieskuteczne, arbitralne lub wątpliwe. Możesz i powinieneś zachęcać uczniów do pracy nad słabymi stronami ich strategii uczenia się, jednocześnie doceniając to, że zrobili pierwszy krok w kierunku pokonania ważnej przeszkody w nauce.

Tym sposobem uczniowie mogą zidentyfikować problemy w swoim podejściu do nauki, wykorzystując przykłady źródeł internetowych do samooceny, nawet jeśli nie ma pod ręką nauczyciela.

Możesz i powinieneś powoli oraz delikatnie wprowadzać swoich uczniów w podstawowe używanie narzędzi cyfrowych. Podstawowa wiedza o narzędziach cyfrowych i ich zastosowaniu jest ważna, aby uczniowie, nawet ci, którzy uczęszczają na zajęcia językowe o niskim poziomie zaawansowania, mogli bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach online.

Ponadto, aby przezwyciężyć trudności w nauce języka docelowego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, nauczyciel musi stworzyć środowisko, które zwiększy znajomość tych technologii i aktywnie zaangażuje uczniów w czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Dlatego ważne jest, by pamiętać, jak ważne jest, by być na bieżąco z językiem, nie tylko w trakcie zajęć, ale także tak często, jak to możliwe, w środowisku online w domu, jeśli jest ono dostępne. Zapytaj uczniów, czy znają już narzędzia, które mogą usprawnić ich naukę poza zajęciami językowymi (aplikacje, środowiska do nauki online itp.) i zachęć ich do podzielenia się swoimi pomysłami z innymi.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne podczas wspierania tego procesu to:
 • Aplikacje do przesyłania wiadomości, takie jak Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Snapchat, itp. mogą być używane, aby umożliwić uczniom przesyłanie prostych wiadomości z rówieśnikami tak często, jak to możliwe ("Jak się masz?", "Która jest godzina?").
 • Cyfrowe tablice online takie jak Padlet, Miro, Flinga mogą być używane do prezentowania uczniom łatwych zadań online (takich jak ćwiczenia gramatyczne o niskim poziomie trudności z rozwijanymi listami) na cyfrowej tablicy online oraz mogą być używane do umożliwiania uczniom wykonania ćwiczeń indywidualnie lub we współpracy, aby mieli wyobrażenie o tym, jak to działa. Platformy te mogą również dać uczniom możliwość odkrycia potencjalnych braków w nauce poprzez ocenę ich postępów za pomocą ćwiczeń i testów online o niskim poziomie trudności, z możliwością natychmiastowego sprawdzenia poprawności.
Zachęcaj uczniów do kreatywnego korzystania z zasobów cyfrowych, takich jak komunikatory, aby skutecznie sprostać wyzwaniom komunikacyjnym. Warto również rozważyć wprowadzenie platform z łatwymi grami na zajęciach, aby rozwijać słownictwo i gramatykę oraz zachęcać uczniów do korzystania z nich indywidualnie w domu.

Twoja odpowiedź: Na moich zajęciach językowych rzadko mam okazję do tego, żeby wspierać rozwiązywanie problemów cyfrowych u uczniów.

Rozwiązywanie problemów jest powszechnie wymaganą umiejętnością XXI wieku. Nauka nowego języka może być bardzo trudna, zwłaszcza jeśli sposób, w jaki jest on wprowadzany, różni się znacznie od strategii uczenia się w krajach ojczystych uczniów. Wyzwania takie pojawiają się przez cały czas. Jako nauczyciel języka ważne jest, aby je przewidzieć i zapewnić uczniom niezbędne zasoby, aby mogli odkryć swoje indywidualne braki i kreatywnie opracować rozwiązania. Technologie cyfrowe mogą, w wielu przypadkach, pomóc uczniom w znalezieniu rozwiązania, które mogą uznać za innowacyjne.

Brak pewności siebie w posługiwaniu się językiem docelowym jest bardzo częstym wyzwaniem w nauce języka, któremu uczniowie często muszą sprostać. Prowadzenie i zachęcanie uczniów do samodzielnego poszukiwania innowacyjnych strategii jest dobrym sposobem na podniesienie ich samooceny.
Następnym krokiem dla Ciebie byłoby lepsze przewidywanie wyzwań w sytuacji uczenia się języka, a nawet aktywne powodowanie takich wyzwań. Sytuacje, w których uczniowie stwierdzają, że coś jest niemożliwe do rozpoznania lub stwierdzenia, czy też zbyt trudne do zrozumienia, ponieważ wykracza poza ich zdolności lub możliwości, mogą zostać przekształcone w wyzwanie, które należy przezwyciężyć - wspólnie przez wszystkich uczniów, małą grupę lub poszczególne osoby.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują: Wyszukiwarki takie jak Google lub Bing mogą być przydatne, by pomóc wyjaśnić i umożliwić uczniom sprawdzenie, które słowa wyszukiwania są znaczące dla znalezienia konkretnego tematu. Poproś ich, aby zwrócili się do kolegów przez e-mail lub komunikator, jeśli potrzebują pomocy lub bardziej szczegółowych wyjaśnień. Na początek można to zrobić całkowicie lub częściowo w języku ojczystym z jednym lub kilkoma uczniami w roli mediatorów.
Stawiaj wyzwania poprzez przedstawienie nowego problemu w nauce języka bez wyjaśniania szczegółów. Poproś uczniów o określenie i przedyskutowanie, jakich środków cyfrowych użyliby do znalezienia odpowiednich wyjaśnień, aby sprostać temu wyzwaniu.

Twoja odpowiedź: Od czasu do czasu poruszam ten temat, kiedy tylko nadarzy się taka okazja.

Wiesz, jak ważne jest zachęcanie uczniów do pokonywania wyzwań w podejściu do nauki języka i wiesz również, że technologie cyfrowe mogą, w wielu przypadkach, pomóc im w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Tym sposobem możesz zapewnić, że wszyscy uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności rozwiązywania problemów cyfrowych podczas zajęć językowych i poszerzania swojej podstawowej wiedzy.

Rozważ stworzenie łatwych w użyciu ćwiczeń, które pomogą uczniom skutecznie sprostać tym wyzwaniom. Możesz stworzyć np. blog, na którym uczniowie będą mogli dzielić się tekstami i pomysłami lub znaleźć stronę internetową, która może być wypełniona filmami, nagraniami audio, tekstami, listami z zakresu słownictwa, tematami dotyczącymi gramatyki itp. i upewnić się, że wszyscy mają do niej dostęp. Można również pomóc im w komunikacji online za pomocą programów do konferencji internetowych.

Możesz aktywnie wywoływać sytuacje stanowiące wyzwanie, na przykład prosząc uczniów, by znaleźli miejsca do zwiedzania w różnych miejscach, w których nigdy wcześniej nie byli. W grupach, możesz pozwolić im rozwiązać zadanie poprzez poprawne użycie wybranej przez nich wyszukiwarki.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne podczas wspierania tego procesu obejmują:
 • Narzędzia do produkcji wideo, takie jak Screencast-O-Matic lub edytor wideo OpenShot, mogą być wykorzystane do umożliwienia uczniom tworzenia filmów, w których omawiają problemy i możliwe rozwiązania oraz prezentują je reszcie grupy.
 • Narzędzia do współpracy takie jak MindMeister, Word Scramble, Powtoon, Yo Pad mogą być użyte, aby pomóc uczniom współpracować online.
Stawiaj wyzwania przed uczniami, wprowadzając nowe zagadnienie w nauce języka bez wyjaśniania szczegółów i poproś ich, by określili innowacyjne sposoby sprostania temu wyzwaniu i omówili wyniki. Zwróć uwagę na sytuacje, w których uczniowie uznają, że coś jest niemożliwe do poznania lub stwierdzenia, albo że wykracza poza ich możliwości lub zdolności - na przykład nowo wprowadzone zagadnienie gramatyczne. Przekształć to w wyzwanie do pokonania - wspólnie przez wszystkich uczniów, przez małą grupę lub przez poszczególne osoby - i poproś ich, aby zaproponowali cyfrowe sposoby znalezienia rozwiązań.

Twoja odpowiedź: Często eksperymentujemy z technologicznymi rozwiązaniami problemów.

Następnym krokiem będzie zrozumienie, w jaki sposób można systematycznie integrować możliwości cyfrowego wsparcia w nauczaniu języka, tak aby stało się ono integralną i naturalną częścią nauczania i aby wszyscy uczniowie mogli z niego skorzystać.

Regularna komunikacja cyfrowa wśród innych uczniów prowadzi do większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem docelowym w różnych sytuacjach i zwiększa motywację do nauki w środowisku cyfrowym.
Spraw, aby środowiska cyfrowe stały się stałym elementem zajęć językowych. Regularnie zlecaj niewielkie zadania, które pozwolą uczniom współpracować w środowisku cyfrowym. Dla każdej jednostki lub modułu nauczania, zidentyfikuj aspekty, w których spodziewasz się, że uczniowie uznają coś za niemożliwe do poznania lub stwierdzenia, czy też zbyt trudne do osiągnięcia (np. nowo wprowadzone zagadnienie gramatyczne). Przekształć to w wyzwanie do pokonania - wspólnie przez wszystkich uczniów, przez małą grupę, albo przez poszczególne osoby. Poproś ich, aby określili, w jaki sposób ta nowa wiedza mogłaby zostać zdobyta i zbierz pomysły uczniów na to, w jaki sposób proponowaliby podejść do osiągnięcia tego celu i jak technologia może w tym pomóc. Zobaczysz, że istnieje wiele możliwości włączenia metod cyfrowych do nauczania. W niektórych przypadkach napotkane wyzwania będą różnić się w zależności od różnych grup pod względem umiejętności, a nowo nabyte umiejętności i tak muszą być potwierdzone przez nauczyciela. Mogą one wymagać dalszego doskonalenia, indywidualnie, z partnerem lub w grupach.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne podczas wspierania tego procesu obejmują: Platformy blogowe takie jak Jimdo, IONOS lub WordPress czy też narzędzia do współpracy takie jak Miro, Yo Pad, Padlet, Canva mogą być używane przez uczniów do dzielenia się tekstami i pomysłami poprzez udostępnianie filmów, nagrań audio, tekstów, list ze słownictwem i tematami z zakresu gramatyki, itp. przy jednoczesnym zapewnieniu, że każdy może mieć do nich dostęp.
Systematycznie wdrażaj cyfrowe możliwości rozwiązywania problemów, oferując sposoby radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawiają przed nami cyfrowe środki przekazu. Aby zagwarantować wewnętrzne zróżnicowanie, należy równolegle realizować różne zadania, pozwalając każdemu uczniowi lub grupie uczniów działać zgodnie z ich możliwościami sprostania wyzwaniu. W ten sposób można zapewnić wszystkim osobom możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych przy użyciu cyfrowych środków przekazu.

Twoja odpowiedź: Systematycznie wykorzystuję możliwości kreatywnego rozwiązywania problemów cyfrowych w mojej pracy dydaktycznej.

Wiesz, jak ważne jest zachęcanie uczniów do pokonywania wyzwań w nauce nowego języka i wiesz również, że technologie cyfrowe mogą, w wielu przypadkach, pomóc uczniom opracować rozwiązanie, aby sprostać tym wyzwaniom w innowacyjny i kreatywny sposób.

Zdolność do tworzenia innowacyjnych metod wspierania nauki języków obcych za pomocą środków cyfrowych oraz uzyskanie pewności w ich stosowaniu zwiększa zdolność uczniów do samodzielnego uczenia się oraz umożliwia stałą wymianę i mediację między rówieśnikami.
Następnym krokiem będzie zapewnienie, by uczniowie skorzystali z tego procesu. Zastanów się nad rodzajem zajęć cyfrowych, które zwykle realizujesz i pomyśl, jak możesz je dostosować lub przeformułować, by uwzględnić różne umiejętności. Zastanów się, jaką pomoc i wskazówki możesz zaproponować uczniom bez narażania ich na utratę poczucia odpowiedzialności za opracowanie rozwiązania. To może być trudna część całego procesu -sprawienie, aby wszyscy przekonali się, że są w stanie osiągnąć to, co niewyobrażalne..
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne podczas wspierania tego procesu obejmują:
 • Platformy umożliwiające prowadzenie bloga takie jak Jimdo, IONOS lub WordPress mogą być wykorzystane do stworzenia grupowego bloga lub strony internetowej, na której uczniowie mogą dzielić się tekstami i pomysłami. Kiedy strona lub blog jest już online, powinna stać się stałym elementem zajęć. Powinna być stałym źródłem informacji i zadań dla uczniów, do których będą mogli wracać. W trakcie korzystania ze strony należy sprawdzić, jakie zmiany i ulepszenia można na niej wprowadzić, a także zadbać o to, by była ona prowadzona przez uczniów w odpowiedni sposób.
 • Możesz również zachęcić uczniów do częstszej współpracy online poprzez Padlet, Miro, Powtoon.
Systematycznie włączaj cyfrowe możliwości rozwiązywania problemów i zachęcaj uczniów do samodzielnego uczenia się języka, zachęcając ich do tworzenia kolejnych innowacyjnych sposobów na sprostanie wyzwaniu. Upewnij się, że wszyscy uczniowie na tym skorzystają. Aby zagwarantować wewnętrzne zróżnicowanie, należy równolegle realizować różne zadania, pozwalając każdemu uczniowi lub grupie uczniów pracować zgodnie z ich możliwościami, tak by sprostać wyzwaniu. Planowanie można przeprowadzić na kartce. Realizacja zadania może być wykonywana przez grupę bardziej zaawansowanych użytkowników. W ten sposób można zapewnić wszystkim uczącym się możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i rozwijania umiejętności językowych na różnych poziomach.