Aktualności

E-learning, edukacja domowa, praca zdalna i komunikacja cyfrowa – wszystkie te kwestie nabrały nowego sensu i znaczenia w całej Europie. Obecna sytuacja z COVID-19 zintensyfikowała uczenie sie transformacyjne i wymaga umiejetnosci przejscia od tradycyjnej komunikacji twarza w twarz do srodowiska online.

W nauczaniu jezyków obcych korzystanie z technologii cyfrowych zyskało juz wczesniej na znaczeniu. Jednak korzystanie z narzedzi cyfrowych w codziennej pracy dydaktycznej dla wielu nauczycieli wciaz stanowi wyzwanie, poniewaz wymaga od nich szerszego zestawu kompetencji. Nauczyciele jezyka musza podniesc swoje kompetencje cyfrowe w obszarze edukacji, aby móc prowadzic zajecia dostosowane do współczesnych oczekiwan, a jednoczesnie zwiekszyc wiedze i doswiadczenie swoich uczniów. W jakim stopniu dydaktycy sa przygotowani do tego wyzwania?

Szesc instytucji edukacyjnych zwiazanych z kształceniem dorosłych z Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski zaprosiło ponad 150 nauczycieli jezyków obcych do samooceny swoich kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w celach dydaktycznych w kontekscie Ram Kompetencji Cyfrowych dla Edukatorów ( DigCompEdu, 2017, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu).

Broszura

Partnerzy projektu zakończyli wstępną fazę badań dostępnych materiałów oraz analizy potrzeb, których celem było nakreślenie profilu nauczyciela języka posiadającego kompetencje cyfrowe. Badania dostępnych materiałów koncentrowały się na wyszukaniu informacji o aktualnym stanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowaniu w życiu prywatnym i zawodowym. Prowadzono również obszerne dyskusje w ramach grup dyskusyjnych i grup ekspertów, w skład których wchodzili nauczyciele języków i decydenci.
Na podstawie badań wyciągnięto szereg wniosków, które pomogą w opracowaniu kolejnych etapów projektu:

  • Zdecydowana większość nauczycieli języków zdaje sobie sprawę, że przed ewolucją cyfrową i jej wpływem na naukę języków nie ma ucieczki.
  • Nadal jednak część nauczycieli języków wykazuje niechęć do korzystania z narzędzi cyfrowych.
  • Sytuację tę potęguje niechęć samych dorosłych uczniów, którzy mogą czuć się zagubieni podczas korzystania z odmiennych narzędzi pedagogicznych, w tym bezpośrednio związanych z TIK.
  • Cyfrowe zadania językowe powinny opierać się na metodach aktywizujących, umożliwiając uczącym się konstruowanie własnego procesu uczenia się poprzez pracę samodzielną i w grupach rówieśniczych.

Partnerzy projektu zakończyli wstępną fazę badań dostępnych materiałów oraz analizy potrzeb, których celem było nakreślenie profilu nauczyciela języka posiadającego kompetencje cyfrowe.

Opracowany raport z badań jest dostępny na stronie projektu IDEAL – http://ideal-project.eu

Biuletyn

Drugi cel projektu to opracowanie europejskiego profilu kompetentnego cyfrowo nauczyciela języka w edukacji osób dorosłych.

Projekt IDEAL analizuje obecnie każdy z tych obszarów oraz 22 deskryptory i dostosowuje je do kontekstu nauczania języka, a także zadań i roli nauczyciela uczącego języka osoby dorosłe.

Zaadaptowany profil DigCompEdu dla nauczycieli języków stanie się podstawą do rozwoju samooceny kompetencji cyfrowych i umożliwi nauczycielom języków określić kolejne etapy, które pomogą im w doskonaleniu obecnych kompetencji oraz podjęciu decyzji o ich realizacji.

Zmodyfikowany profil pomoże w ocenie skuteczności działań we wszystkich obszarach odpowiedzialności oraz określeniu, który z nich należy doskonalić. Oznacza to, że na podstawie wyników samooceny uzyskanych na podstawie opracowanych stwierdzeń zostaną zaproponowane odpowiednie modyfikacje i kroki w celu doskonalenia właściwej kompetencji, np. jak korzystać z określonych narzędzi cyfrowych lub oprogramowania w sali zajęciowej lub jak przygotować treści cyfrowe do zajęć.

Jak stwierdzono na etapie badawczym projektu, wielu nauczycieli języków obcych jest nastawionych sceptycznie oraz brakuje im wiedzy na temat tego, jak rozwijać własne kompetencje cyfrowe do celów zawodowych oraz jakich narzędzi użyć podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych dla osób uczących się języków. Aby zapewnić im zestaw zasobów cyfrowych, ale także zachęcić ich do profesjonalnego zaangażowania w TIK i wymianę doświadczeń w całej Europie, trzeci produkt projektu IDEAL to internetowa platforma edukacyjna dla nauczycieli języków, która jest obecnie w końcowej fazie opracowania.

Biuletyn wrzesień 2020